aplikacja Matura google play app store

Język łaciński i kultura antyczna, matura próbna 2021 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 3 marca 2021 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–30)
Przetłumacz tekst na język polski.

Ex iis quae mihi scribis, et ex iis quae audio, bonam spem de te concipio: non discurris nec locorum mutationibus inquietaris. Illud autem vide, ne ista lectio auctorum multorum et omnis generis voluminum habeat aliquid vagum et instabile. Certis ingeniis immorari et innutriri oportet, si velis aliquid trahere, quod in animo fideliter sedeat. Distringit librorum multitudo. Itaque cum legere non possis, quantum habueris, satis est habere, quantum legas. Probatos auctores itaque semper lege! Hoc ipse quoque facio; ex pluribus, quae legi, aliquid apprehendo. Hodiernum hoc est, quod apud Epicurum nactus sum: „honesta res est laeta paupertas”. Illa vero non est paupertas, si laeta est. Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est.
Tekst na podstawie: Seneca, Epistulae morales ad Luculium I, II 1–5.

Objaśnienia:
discurro, ere, (cu)curry, cursum – rozpraszać się, miotać się
velis – od volo, velle, volui
hodiernus, -a, -um – dzisiejszy, na dzisiaj
Epicurus, -i – Epikur, filozof grecki
nactus sum – od nanciscor, nancisci, nactus sum
immoror (1) – zajmować się, zatrzymać się

Przekład tekstu
.........................
.........................
Zadanie 2. (0–2)
Uzupełnij zdanie. W wyznaczone miejsca podaj odpowiednie informacje.

Seneka Młodszy był wychowawcą i doradcą cesarza ........................., ostatniego władcy z dynastii ......................... .
Zadanie 3. (0–2)
Oceń prawdziwość poniższych zdań.
1. Twórcą filozofii stoickiej był Zenon z Kition.
2. Podstawą etyki stoickiej jest pojęcie cnoty (łac. virtus).
3. Zwolennikiem stoicyzmu był rzymski poeta Lukrecjusz, autor traktatu O naturze wszechrzeczy.
Zadanie 4. (0–1)
Dokończ poniższe zdanie. Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi.

Arystoteles był:
Zadanie 5. (0–2)
Uzupełnij tabelę. Obok wymienionych wyrazów łacińskich podaj pochodzące od nich polskie rzeczowniki.

Wyraz łacińskiRzeczownik polski
concipere
mutatio
pauper
Zadanie 6. (0–2)
Uzupełnij tabelę. Obok podanych form czasownika habere wpisz odpowiadające im formy czasownika posse.

habeat
habueris
habet

Zadanie 7. (0–1)
Przekształć zdanie, stosując składnię accusativus cum infinitivo.

Probatos auctores semper legimus.
Dicimus .........................
Zadanie 8. (0–2)
Uzupełnij tabelę. Podaj brakujące formy stopniowania przysłówków.

Gradus positivusGradus comparativusGradus superlativus
fideliter

parum


Zadanie 9. (0–1)
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Bonam spem de te concipio, cum non discurras nec locorum mutationibus
Zadanie 10. (0–2)
Zdecyduj, czy zestawione pary zdań wyrażają dokładnie tę samą treść (VERUM), czy – nie (FALSUM).
1. Omnia genera voluminum habes. = Tibi omnia genera voluminum sunt.
2. Apud Epicurum legi: honesta res est laeta paupertas. = Apud Epicurum legi honestam rem esse laetam paupertatem.
Zadanie 11. (0–15)
Odwołując się do załączonych materiałów oraz własnej wiedzy, omów wpływ literatury greckiej na powstanie i rozwój poezji rzymskiej.

Źródło 1.
Cyceron
Rozmowy tuskulańskie

[...] zawsze byłem zdania, że ziomkowie nasi we wszystkim bądź sami wykazali większą mądrość niż Grecy, bądź udoskonalili to, co od nich przejęli, oczywiście jeśli uznali za warte zachodu. [...] Grecja przewyższała nas w nauce i we wszystkich rodzajach piśmiennictwa. Lecz łatwo było pokonać na tym polu tych, którzy nie stawiali oporu. U Greków przecież najdawniejszą odmianą ludzi wykształconych byli poeci: Homer i Hezjod żyli przed założeniem Rzymu, Archiloch zaś za panowania Romulusa; my więc przyswoiliśmy sobie sztukę poetycką znacznie później. Liwiusz wystawił sztukę teatralną dopiero około roku 510 po założeniu Rzymu, za konsulatu Gajusza Klaudiusza, syna Cekusa, i Marka Tuditana, a na rok przed narodzinami Enniusza, który był starszy od Plautusa i Newiusza.

Późno tedy przodkowie nasi zapoznali się z poetami lub ich uznali.


Cyceron, Rozmowy tuskulańskie, [w:] tegoż, Pisma filozoficzne, tom III, przekł. J. Śmigaj, Warszawa 1961.


Źródło 2.
Horacy
Sztuka poetycka

Homer już rytm pokazał właściwy, jedyny,
W jakim można opiewać wojny, królów czyny.
W wierszu przemiennym skargę z początku zawarto;
Potem z życzeń spełnionych radość nieodpartą.
Ale kto był elegii twórcą, w tejże sprawie
Gramatycy, sędziowie aż kłócą się prawie.
Wściekły Archiloch w jambach pisał swoje dzieła
I tę stopę komedia, tragedia przejęła:
Łatwo bowiem prowadzić w niej dialog na scenie
I bez trudu widowni przezwyciężać wrzenie.
Zaś muza pozwoliła wysławiać na lirze
Bogów, dzielnych pięściarzy i rumaki chyże.
Wino, uczty i wszelkie miłosne przeżycie.

Kwintus Horacjusz Flakkus, Sztuka poetycka, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie. Gawędy – Listy – Sztuka poetycka, tom II, oprac. O. Jurewicz, Warszawa 1988.


Źródło 3.
Daniel van Heil, Spalenie Troi


WYPRACOWANIE
.........................
.........................
.........................
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności