aplikacja Matura google play app store

Matematyka, matura przykładowa dla formuły 2015 - poziom podstawowy - pytania i odpowiedzi

DATA: grudzień 2013
CZAS PRACY: 170 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50
Formuła od 2015 "nowa matura".

dostępne także:
w formie testu
• w aplikacji Matura - testy i zadania


Lista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–1)
Liczba 15 jest przybliżeniem z niedomiarem liczby x. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy 0,24. Liczba x to
Zadanie 2. (0–1)
Punkty E = (7,1) i F = (9,7) to środki boków, odpowiednio AB i BC kwadratu ABCD. Przekątna tego kwadratu ma długość
Zadanie 3. (0–1)
Liczba 3.pngjest równa
Zadanie 4. (0–1)
Liczba4.pngjest równa
Zadanie 5. (0–1)
Funkcja wykładnicza określona wzorem ƒ(x) = 3x przyjmuje wartość 6 dla argumentu
Zadanie 6. (0–1)
Wyrażenie 16 – (3x + 1)2 jest równe
Zadanie 7. (0–1)
Wskaż równość prawdziwą.
Zadanie 8. (0–1)
Zbiorem rozwiązań nierówności8.pngjest przedział
Zadanie 9. (0–1)
W klasie jest cztery razy więcej chłopców niż dziewcząt. Ile procent wszystkich uczniów tej klasy stanowią dziewczęta?
Zadanie 10. (0–1)
Reszta z dzielenia liczby 55 przez 8 jest równa
Zadanie 11. (0–1)
Funkcja ƒ przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą. Spośród liczb: ƒ(42), ƒ(44), ƒ(45), ƒ(48) największa to
Zadanie 12. (0–1)
Rysunek przedstawia ostrosłup prawidłowy czworokątny ABCDS.
Kątem między krawędzią CS a płaszczyzną podstawy tego ostrosłupa jest kąt
Zadanie 13. (0–1)
Wykresem funkcji kwadratowej ƒ jest parabola o wierzchołku W = (5,7). Wówczas prawdziwa jest równość
Zadanie 14. (0–1)
Jeżeli kąt α jest ostry i14.pngrówna się
Zadanie 15. (0–1)
Równanie (2x – 1)⋅(x – 2) = (1 – 2x)⋅(x + 2) ma dwa rozwiązania. Są to liczby
Zadanie 16. (0–1)
Dane jest równanie 3x + 4y – 5 = 0. Z którym z poniższych równań tworzy ono układ sprzeczny?
Zadanie 17. (0–1)
W trójkącie, przedstawionym na rysunku poniżej, sinus kąta ostrego α jest równy
Zadanie 18. (0–1)
Tworząca stożka ma długość l, a promień jego podstawy jest równy r (zobacz rysunek).
Powierzchnia boczna tego stożka jest 2 razy większa od pola jego podstawy. Wówczas
Zadanie 19. (0–1)
Dane są dwa okręgi o promieniach 10 i 15. Mniejszy okrąg przechodzi przez środek większego okręgu. Odległość między środkami tych okręgów jest równa
Zadanie 20. (0–1)
Każdy uczestnik spotkania dwunastoosobowej grupy przyjaciół uścisnął dłoń każdemu z pozostałych członków tej grupy. Liczba wszystkich uścisków dłoni była równa
Zadanie 21. (0–1)
W dziewięciowyrazowym ciągu geometrycznym o wyrazach dodatnich pierwszy wyraz jest równy 3, a ostatni wyraz jest równy 12. Piąty wyraz tego ciągu jest równy
Zadanie 22. (0–1)
Ciąg (an) jest określony wzorem an = (n + 3)(n – 5) dla n ≥ 1. Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
Zadanie 23. (0–1)
Rzucamy jeden raz symetryczną sześcienną kostką do gry. Niech pi oznacza prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek podzielnej przez i. Wtedy
Zadanie 24. (0–2)
Zbiorem rozwiązań nierówności ax + 4 ≥ 0 z niewiadomą x jest przedział (–∞, 2⟩. Wyznacz a.

Zadanie 25. (0–2)
Rozwiąż równanie25.pngdla x ≠ 1.

Zadanie 26. (0–2)
Kwadrat K1 ma bok długości a. Obok niego rysujemy kolejno kwadraty K2, K3, K4, … takie, że kolejny kwadrat ma bok o połowę mniejszy od boku poprzedniego kwadratu (zobacz rysunek).
Wyznacz pole kwadratu K12.

Zadanie 27. (0–2)
W pierścieniu kołowym cięciwa zewnętrznego okręgu ma długość 10 i jest styczna do wewnętrznego okręgu (zobacz rysunek).
Wykaż, że pole tego pierścienia można wyrazić wzorem, w którym nie występują promienie wyznaczających go okręgów.

Zadanie 28. (0–2)
Uzasadnij, że liczba 412 + 413 + 414 jest podzielna przez 42.

Zadanie 29. (0–2)
Na trójkącie o bokach długości √7, √8, √15 opisano okrąg. Oblicz promień tego okręgu.

Zadanie 30. (0–2)
Proste l i k przecinają się w punkcie A = (0, 4). Prosta l wyznacza wraz z dodatnimi półosiami układu współrzędnych trójkąt o polu 8, zaś prosta k – trójkąt o polu 10. Oblicz pole trójkąta, którego wierzchołkami są: punkt A oraz punkty przecięcia prostych l i k z osią Ox.

Zadanie 31. (0–4)
Ala jeździ do szkoły rowerem, a Ola skuterem. Obie pokonują tę samą drogę. Ala wyjechała do szkoły o godzinie 7:00 i pokonała całą drogę w ciągu 40 minut. Ola wyjechała 10 minut później niż Ala, a pokonanie całej drogi zajęło jej tylko 20 minut. Oblicz, o której godzinie Ola wyprzedziła Alę.

Zadanie 32. (0–5)
Dane są wierzchołki trójkąta ABC: A = (2, 2), B = (9, 5) i C = (3, 9). Z wierzchołka C poprowadzono wysokość tego trójkąta, która przecina bok AB w punkcie D. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt D i równoległej do boku BC.

Zadanie 33. (0–4)
Jacek bawi się sześciennymi klockami o krawędzi 2 cm. Zbudował z nich jeden duży sześcian o krawędzi 8 cm i wykorzystał do tego wszystkie swoje klocki. Następnie zburzył budowlę i ułożył z tych klocków drugą bryłę – graniastosłup prawidłowy czworokątny. Wtedy okazało się, że został mu dokładnie jeden klocek, którego nie było gdzie dołożyć. Oblicz stosunek pola powierzchni całkowitej pierwszej ułożonej bryły do pola powierzchni całkowitej drugiej bryły i wynik podaj w postaci ułamka nieskracalnego.

Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności