Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktorskie III stopnia » podyplomowe »

Geografia, matura 2019 - poziom rozszerzony - pytania i odpowiedzi

DATA: 15 maja 2019 r.
GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:00
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60
Formuła od 2015 "nowa matura"

dostępne także:
w formie testuPoniżej są zadania z odpowiedziami ale sugerujemy rozwiązywanie ich w formie testu, gdzie można sprawdzić swój wynik wg punktacji maturalnej.

Zadanie 1. (0–4)
Na mapie oznaczono literami A−D położenie wybranych miejsc na Ziemi.
Na podstawie: Atlas geograficzny, Warszawa 2013.
pwz: 39%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 1.1.
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące skutków ruchów Ziemi, obserwowanych 22 czerwca w miejscach oznaczonych na mapie literami, są prawdziwe.
We wszystkich miejscach oznaczonych na mapie literami A−D Słońce w swojej widomej dobowej wędrówce po sferze niebieskiej znajduje się przynajmniej przez chwilę ponad horyzontem.
We wszystkich miejscach oznaczonych na mapie literami A−D dzień trwa dłużej niż noc.
Spośród miejsc oznaczonych na mapie literami w miejscu, któremu odpowiada litera A dzień jest najdłuższy, a w miejscu oznaczonym literą D − najkrótszy.
Schemat punktowania
1 p. – za trzy poprawne odpowiedzi.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego kryterium.
pwz: 23%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 1.2.
Oblicz, która jest godzina według czasu słonecznego (miejscowego) w Warszawie (52°N; 21°E) w chwili, gdy Słońce góruje w miejscu oznaczonym na mapie literą C. Zapisz obliczenia.
pwz: 31%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 1.3.
Na rysunkach oznaczonych numerami 1–3 przedstawiono gnomony i rzucane przez nie cienie w momencie górowania Słońca w dniu 22 czerwca w trzech spośród czterech miejsc oznaczonych na mapie literami. Wszystkie gnomony mają wysokość 1 metra. Okręgi mają promień równy wysokości gnomona. Na każdym rysunku podpisano kierunek północny.

Wybierz pod rysunkami litery oznaczające miejsca na mapie, w których umieszczono gnomony.
pwz: 29%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 2. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono zasolenie powierzchniowych wód oceanu światowego.

Przedstaw trzy prawidłowości odnoszące się do zróżnicowania zasolenia powierzchniowych wód oceanicznych na świecie.
Zadanie 3. (0–3)
Klimatogramy dla wybranych stacji meteorologicznych oznaczono literami X i Y.


Na podstawie: www.klimadiagramme.de
pwz: 13%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 3.1.
Na rysunkach oznaczonych numerami 1−3 przedstawiono schematy cyrkulacji powietrza atmosferycznego, charakterystycznej dla wybranych szerokości geograficznych w dniach, w których rozpoczynają się astronomiczne pory roku. Literami X i Y oznaczono położenie stacji meteorologicznych, dla których wykonano klimatogramy.
Podaj nazwę układu barycznego, dla którego są charakterystyczne niskie opady atmosferyczne w stacjach meteorologicznych X i Y. Wyjaśnij, dlaczego ten układ baryczny nie sprzyja występowaniu opadów.
pwz: 23%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 3.2.
Dokończ zdanie

Na klimatogramach dla stacji X i Y przedstawiono roczny rozkład temperatury powietrza i opadów atmosferycznych charakterystyczny dla klimatu
w którego zasięgu oddziaływania warunki termiczne i wilgotnościowe sprzyjają rozwojowi
pwz: 30%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 4. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie fotografii oznaczonych numerami 1−3, przedstawiających wybrane rodzaje chmur.
Do opisów poniżej przyporządkuj nazwę rodzaju chmury oraz numer fotografii, na której przedstawiono ten rodzaj chmury.
Opis chmury:
Powstaje w wyniku konwekcyjnych ruchów mas powietrza. Pod wpływem silnej i wielogodzinnej konwekcji może przekształcić się w chmurę burzową.

Nazwa rodzaju chmury:
Numer fotografii
Opis chmury:
Jest chmurą piętra wysokiego zbudowaną tylko z kryształków lodu. Z tej chmury nie powstają opady atmosferyczne, ale może ona zwiastować zmianę pogody wynikającą z nadejścia frontu atmosferycznego.

Nazwa rodzaju chmury:
Numer fotografii
Schemat punktowania
2 p. – za poprawne wybranie rodzaju chmury wraz z fotografią w obydwu przypadkach.
1 p. – za poprawne wybranie rodzaju chmury wraz z fotografią w jednym z przypadków.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.
pwz: 4%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 5. (0–1)
Para wodna, zawarta w powietrzu, w określonych warunkach ulega kondensacji, w wyniku czego tworzy chmury, mgły i osady.

Utwórz model przyczynowo-skutkowy, przedstawiający powstawanie chmury typu konwekcyjnego. Wpisz w wyznaczonych miejscach litery, którymi oznaczono odpowiednie sformułowania, wybrane z podanych poniżej.

A. Adiabatyczne rozprężanie powietrza podczas konwekcji.
B. Osiągnięcie temperatury punktu rosy przez powietrze.
C. Spadek wilgotności względnej powietrza.
D. Powstanie chmury typu konwekcyjnego.
E. Spadek temperatury powietrza.
F. Kondensacja pary wodnej.
pwz: 47%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 6. (0–1)
Zadanie wykonaj, korzystając z mapy, na której barwami zaznaczono dorzecze wybranej rzeki.
Zaznacz opis ustroju rzeki przedstawionej na mapie.
pwz: 48%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 7. (0–1)
Na mapie przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie rodzajów wezbrań rzek wraz z okresami ich występowania w Polsce.
Na podstawie: L. Starkel, Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze, Warszawa 1999.
Uzupełnij zdanie.

Wisła charakteryzuje się ustrojem

Zadania od 8. do 13. wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Jeziora Pilchowickiego w Sudetach

pwz: 59%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 8. (0–1)
Na obszarze przedstawionym na barwnej mapie szczegółowej okolic Jeziora Pilchowickiego w Sudetach zlokalizowano kilka niewielkich elektrowni, np. w polach D3 i G7.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Elektrownie przedstawione na mapie wykorzystują takie samo źródło energii jak elektrownie
pwz: 35%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 9. (0–1)
Na zdjęciu wykonanym z parkingu (C5) w stronę przeciwległego brzegu Jeziora Pilchowickiego przedstawiono pociąg jadący po moście kolejowym (D5) ze stacji Wleń (E2) w kierunku stacji Jeżów Sudecki (I7).
Na podstawie: photos.wikimapia.org
Zadanie to wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Jeziora Pilchowickiego w Sudetach
(powiększ/zmniejsz klikając w mapę)
Uzupełnij zdania. Wybierz w wyznaczonych miejscach jedno z określeń, tak aby zdania prawidłowo opisywały przedstawioną na fotografii sytuację.

1. Podczas wykonywania zdjęcia obiektyw aparatu fotograficznego skierowano na azymut .
2. Odległość w terenie między miejscem wykonania zdjęcia a przedstawionym na nim mostem kolejowym jest niż 500 m.
3. Pociąg poruszał się w kierunku oznaczonym literą .
pwz: 44%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 10. (0–1)
Na barwnej mapie szczegółowej zaznaczono odcinek łączący szczyty wybranych wzniesień położonych w polach B5 i D3. Poniżej przedstawiono przewyższony profil terenu wykonany wzdłuż tego odcinka.

Zadanie to wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Jeziora Pilchowickiego w Sudetach
(powiększ/zmniejsz klikając w mapę)Przyporządkuj trzy z wymienionych obiektów geograficznych do wskazanych miejsc na profilu terenu.
rzeka Bóbr
Dwory
Dziki Wąwóz
Iwanica
potok Strzyżówka
Okienko pierwsze licząc od lewej
Okienko drugie licząc od lewej
Okienko trzecie licząc od lewej
pwz: 21%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 11. (0–2)
Oblicz średni spadek strumienia, który wypływa z miejsca położonego pomiędzy górami Brożyna (A4) a Korzec (A5). Przyjmij, że długość w terenie tego strumienia wynosi 2900 m, a jego ujście do rzeki Bóbr jest położone na wysokości 255 m n.p.m. Wynik podaj w %. Zapisz obliczenia.

Zadanie to wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Jeziora Pilchowickiego w Sudetach
(powiększ/zmniejsz klikając w mapę)
pwz: 41%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 12. (0–1)
Na barwnej mapie szczegółowej zaznaczono czerwony szlak rowerowy z Wlenia (F1) do Radomic (A3). Poniżej opisano trzy charakterystyczne obiekty położone w polach mapy, przez które przebiega ten szlak.

Zadanie to wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Jeziora Pilchowickiego w Sudetach
(powiększ/zmniejsz klikając w mapę)
Wpisz przy każdym z opisów oznaczenie właściwego pola mapy, w którym znajduje się dany obiekt. Wpisz literę i numer (np. c6)

Na zboczu doliny Bobru eksponowanym w kierunku SE występują wychodnie skały magmowej. W pobliżu znajduje się obiekt infrastruktury kolejowej.
Pomnik przyrody świadczący o występowaniu zjawisk wulkanicznych w przeszłości. W skale pochodzenia wulkanicznego są zatopione fragmenty skały osadowej.
Pozostałość po obiekcie służącym do produkcji materiałów budowlanych. Dawniej do ich wytwarzania wykorzystywano surowiec eksploatowany tuż obok.
pwz: 24%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 13. (0–1)
Na barwnej mapie szczegółowej zaznaczono przebieg przekroju geologicznego, przecinającego szczyt góry Gniazdo (C2) i Górę Zamkową (D1).

1 − kambr (skały metamorficzne, w tym zieleńce),
2 − kambr i ordowik (łupki krystaliczne),
3 − perm (piaskowce),
4 − perm (skały magmowe, w tym melafiry),
5 − perm (zlepieńce),
6 − trias (piaskowce),
7 − kreda (piaskowce),
8 − kreda (margle),
9 − kreda (zlepieńce),
10 − neogen (bazalty),
11 − czwartorzęd (rumosz skalny),
12 − czwartorzęd (piaski, żwiry i muły rzeczne)

Na podstawie: Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów. Arkusz Wleń, Warszawa 1985.

Zadanie to wykonaj, korzystając z barwnej mapy szczegółowej okolic Jeziora Pilchowickiego w Sudetach
(powiększ/zmniejsz klikając w mapę)
Dokończ zdanie

Inwersją rzeźby terenu w stosunku do budowy geologicznej charakteryzuje się
ponieważ wypukłej formie terenu odpowiada geologiczna struktura
pwz: 11%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 14. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie przekroju geologicznego, przecinającego szczyt góry Gniazdo (C2) i Górę Zamkową (D1). Skała oznaczona na przekroju geologicznym numerem 10 charakteryzuje się strukturą świadczącą o jej genezie.

Uwaga: barwna mapa szczegółowa okolic Jeziora Pilchowickiego w Sudetach przydatna do zadań od 8. do 14. jest umieszczona przy zadaniu ósmym.
10 − neogen (bazalty)

Na podstawie: Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów. Arkusz Wleń, Warszawa 1985.

Podaj, czy skała oznaczona numerem 10 jest skałą o strukturze jawnokrystalicznej czy skrytokrystalicznej. Wyjaśnij, jak powstaje skała o takiej strukturze.
Zadanie 15. (0–5)
Zadanie wykonaj, korzystając z fotografii A−D przedstawiających obszary o rzeźbie polodowcowej.
Na podstawie: www.globtroter.pl, www.[...]-info.pl, wikipedia.org, zycieaklimat.edu.pl
pwz: 18%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 15.1.
Wybierz przy każdym z podanych opisów procesów geologicznych nazwę formy ukształtowania powierzchni terenu powstałą w wyniku tego procesu oraz literę oznaczającą fotografię, na której ta forma została przedstawiona.
Opis procesu geologicznego:
Akumulacja piasków lub żwirów niesionych przez wody fluwioglacjalne płynące w szczelinach lub tunelach lodowcowych.

Nazwa formy ukształtowania powierzchni terenu:
Fotografia
Opis procesu geologicznego:
Akumulacja materiału skalnego, głównie piasków i mułków, dokonująca się między bryłami martwego lodu, w strefie zaniku lądolodu.

Nazwa formy ukształtowania powierzchni terenu
Fotografia
Opis procesu geologicznego:
Wyorywanie bloków skalnych i szorowanie podłoża materiałem skalnym przymarzniętym do spągu lodowca w polu firnowym.

Nazwa formy ukształtowania powierzchni terenu
Fotografia
Schemat punktowania
2 p. – za poprawny wybór trzech form ukształtowania i fotografii.
1 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch form ukształtowania i fotografii.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.
pwz: 42%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 15.2.
Podaj przykład elementu środowiska przyrodniczego sprzyjającego rozwojowi gospodarczemu regionu, którego fragment przedstawiono na fotografii B, oraz przykład elementu środowiska przyrodniczego, który może utrudniać jego rozwój gospodarczy. Wyjaśnij, dlaczego dany element środowiska przyrodniczego sprzyja rozwojowi gospodarczemu lub może utrudniać rozwój.

Element środowiska przyrodniczego sprzyjający rozwojowi gospodarczemu: ...................
Wyjaśnienie: ..................
Element środowiska przyrodniczego utrudniający rozwój gospodarczy: ...................
Wyjaśnienie: ..................
pwz: 18%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 15.3.
Fotografie A i B zostały wykonane na obszarach dwóch parków narodowych.

Wpisz nazwy parków narodowych, w których wykonano fotografie. Nazwy parków dobierz z podanych.
Bieszczadzki
Gór Stołowych
Karkonoski
Wigierski
Ujścia Warty
Fotografia A

Park narodowy
Fotografia B

Park narodowy
pwz: 36%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 16. (0–2)
W Polsce najwięcej osuwisk występuje w Karpatach (około 95%). Osuwiska były częstym zjawiskiem w 2010 roku. W okresie od maja do czerwca to zjawisko wystąpiło w ponad stu gminach województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Całkowitemu zniszczeniu uległo ponad 500 budynków.
Na podstawie: www.ekologia.pl


Jedną z przyczyn częstego występowania osuwisk w Karpatach jest duże nachylenie stoków, sprzyjające niestabilności gruntu i − w konsekwencji − ruchowi skał w dół stoku.

Przedstaw dwie − inne niż podane powyżej − przyrodnicze przyczyny występowania osuwisk w Karpatach.
Zadanie 17. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie rysunku przedstawiającego środowisko geograficzne doliny rzecznej i wysoczyzny w Polsce.
Na podstawie: Geografia – materiały dydaktyczne, płyta CD, Warszawa 2006.
pwz: 29%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 17.1.
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące formacji roślinnych lub gleb występujących w wielu dolinach rzecznych i na wysoczyznach w Polsce są prawdziwe.
Lasy iglaste rosną zwykle na glebach o niskiej jakości bonitacyjnej, zakwaszonych, z mocno rozwiniętym poziomem wymywania.
W lesie łęgowym dominują rośliny kserotermiczne, a wśród drzew najbardziej charakterystycznym gatunkiem jest sosna.
Rośliny o najmniejszych wymaganiach glebowych najczęściej uprawia się na obszarach, które dawniej były porośnięte przez grądy.
pwz: 31%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 17.2.
Wybierz spośród przedstawionych na rysunku dwie gleby o różnej wartości użytkowej i zapisz ich nazwy. Przedstaw związek między wartością użytkową tych gleb a ich rolniczym zagospodarowaniem.
pwz: 8%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 18. (0–1)
Na mapie przedstawiono epicentra trzęsień ziemi zarejestrowanych w latach 1963–1998.
Na podstawie: www.fuw.edu.pl

Zaznacz dwie prawidłowości odnoszące się do występowania zjawisk sejsmicznych na Ziemi.
pwz: 18%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 19. (0–2)
Spory o dostęp do wody toczą się m.in. o zasoby wód takich rzek jak Ganges, Tygrys i Eufrat oraz Nil. W sporach uczestniczą państwa położone w dorzeczach tych rzek.

Przyporządkuj rzekom po dwa państwa, które toczą spory o zasoby wodne tych rzek. Zaznacz państwa dobierając z podanych poniżej.
Bangladesz, Egipt, Indie, Irak, Jemen, Mozambik, Pakistan, Sudan, Turcja
Ganges

Państwa uczestniczące w sporach o zasoby wód:
Nil

Państwa uczestniczące w sporach o zasoby wód:
Tygrys i Eufrat

Państwa uczestniczące w sporach o zasoby wód:
pwz: 34%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 20. (0–2)
Poniżej przedstawiono udział (w %) pięciu kontynentów o największej liczbie ludności w rozmieszczeniu wyznawców wybranych religii (wyznań) w 2011 r.

Świat

Religia (wyznanie)

w mln

katolicyzm

1184,4

protestantyzm

426,1

prawosławie (w tym koptyzm)

275,8

islam

1560,4

judaizm

14,9

judaizm

24,3


Ameryka Południowa

Religia (wyznanie)

w % ogółu wyznawców

katolicyzm

27,1

protestantyzm

11,6

prawosławie (w tym koptyzm)

0,3

islam

0,1

judaizm

6,0

judaizm

0,0

Poniżej wybierz nazwy właściwych kontynentów.
1.

Religia (wyznanie)

w % ogółu wyznawców

katolicyzm

15,4

protestantyzm

33,7

prawosławie (w tym koptyzm)

16,3

islam

27,4

judaizm

0,7

judaizm

0,4

2.

Religia (wyznanie)

w % ogółu wyznawców

katolicyzm

21,4

protestantyzm

16,3

prawosławie (w tym koptyzm)

2,8

islam

0,4

judaizm

38,3

judaizm

2,5

3.

Religia (wyznanie)

w % ogółu wyznawców

katolicyzm

23,5

protestantyzm

15,9

prawosławie (w tym koptyzm)

73,6

islam

2,6

judaizm

12,8

judaizm

2,1

4.

Religia (wyznanie)

w % ogółu wyznawców

katolicyzm

11,8

protestantyzm

20,7

prawosławie (w tym koptyzm)

6,6

islam

69,5

judaizm

41,6

judaizm

94,7

Schemat punktowania
2 p. – za cztery poprawne odpowiedzi.
1 p. – za dwie lub trzy poprawne odpowiedzi.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.
pwz: 12%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 21. (0–2)
Na mapie oznaczono literami A−D wybrane państwa.
Na podstawie: Atlas geograficzny, Warszawa 2013.

Wpisz przy opisie państwa jego nazwę oraz uzupełnij literę, którą to państwo oznaczono na mapie.
Opis państwa:
Państwo, dla którego jest charakterystyczna najwyższa wartość HDI spośród państw wskazanych na mapie.

Nazwa państwa:
Litera na mapie:
Opis państwa:
Państwo, w którym na przełomie XX i XXI w. występował proces depopulacji spowodowany niską dzietnością oraz krótką średnią długością życia, zwłaszcza mężczyzn.

Nazwa państwa:
Litera na mapie:
Opis państwa:
Państwo, które znajduje się w okresie przejściowym między II a III fazą cyklu demograficznego.

Nazwa państwa:
Litera na mapie:
pwz: 27%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 22. (0–1)
Zadanie wykonaj na podstawie wykresu, na którym przedstawiono średnie roczne zmiany (w %) w liczebności ludności miejskiej i wiejskiej w wybranych państwach, prognozowane dla okresu od 2014 r. do 2050 r.
Na podstawie: World Urbanization Prospects: The 2014 Revision, www.esa.un.org

Zaznacz dwa poprawne wnioski odnoszące się do prognozowanych dla lat 2014−2050 i przedstawionych na wykresie zmian w liczebności ludności miejskiej i wiejskiej.
pwz: 1%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 23. (0–1)
W tabeli przedstawiono strukturę pracujących (w %) według sektorów gospodarki w wybranych krajach. Uzupełnij tabelę.

Wpisz nazwy krajów wybrane z podanych poniżej.
Czechy
Grecja
Holandia
Turcja
Wielka Brytania
Zadanie 24. (0–2)
Na wykresie przedstawiono wartości współczynnika maskulinizacji dla poszczególnych grup wiekowych w Polsce w 2017 r.
Na podstawie: Rocznik Demograficzny 2017, Warszawa 2017.
pwz: 27%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 24.1.
Podaj główną przyczynę odczytanych wartości współczynnika maskulinizacji ogółem w Polsce w 2017 r. w każdym z poniżej podanych przedziałów wieku spośród zaznaczonych na wykresie.

Najmłodszy przedział wieku: ..............
Najstarszy przedział wieku: ..............
pwz: 22%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 24.2.
Podaj główną przyczynę niskich wartości współczynnika maskulinizacji w miastach w Polsce w 2017 r.
pwz: 47%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 25. (0–2)
Na rysunku oznaczono literą A obszar nasadzeń lasu, a literą B − obszar, na którym zlokalizowano osiedle mieszkaniowe. Ulokowanie nasadzeń lasu i osiedla mieszkaniowego jest zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Uzasadnij, podając po jednym − różnym dla obu obszarów A i B − argumencie, dlaczego najkorzystniej jest przeprowadzić nasadzenie lasu na obszarze oznaczonym literą A, a osiedle mieszkaniowe zlokalizować na obszarze oznaczonym literą B.

Las: ................................

Osiedle mieszkaniowe: .........................
Zadanie 26. (0–4)
W tabeli przedstawiono informacje o bilansie wybranych surowców energetycznych w Polsce w latach: 2000, 2005, 2010, 2016.
Na podstawie: Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017, Warszawa 2017.
pwz: 38%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 26.1.
Do każdego z opisów przyporządkuj odpowiedni surowiec eksploatowany w Polsce.
Wydobycie krajowe prowadzone jest na Niżu Polskim i Podkarpaciu. Pokrywa ono około 20% zapotrzebowania krajowego.
Surowiec wydobywa się głównie na Niżu Polskim oraz z szelfu Morza Bałtyckiego. Krajowe wydobycie wystarcza jedynie na pokrycie kilku procent zapotrzebowania.
Krajowe wydobycie koncentruje się w Sudetach i na Niżu Polskim. Niska kaloryczność surowca powoduje, że jest on przedmiotem handlu międzynarodowego w marginalnym stopniu.
pwz: 40%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 26.2.
Produkcja jednego z surowców energetycznych w 2016 r. zmalała − w porównaniu z początkiem okresu przedstawionego w tabeli − ze względu na zmniejszającą się opłacalność jego wydobycia.
Podaj nazwę tego surowca energetycznego.
Przedstaw przyczynę rosnących kosztów jego wydobycia w Polsce.
pwz: 54%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 26.3.
Wybierz spośród surowców, których bilans przedstawiono w tabeli, dwa surowce o największym udziale w strukturze produkcji energii elektrycznej w Polsce.
Przedstaw jedną korzyść i jedno zagrożenie, jakie dla Polski wynikają z wysokiego udziału tych surowców w strukturze produkcji energii elektrycznej w naszym kraju.
pwz: 27%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 27. (0–2)
Na rysunkach A−D zaznaczono po cztery państwa zaliczane do głównych producentów oliwek, pszenicy, rzepaku i żyta w Europie. Kolejność wymienionych roślin nie odpowiada kolejności rysunków.

Na podstawie: Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2015, Warszawa 2016.

Przy opisie wybierz nazwę odpowiedniej rośliny uprawnej oraz literę oznaczającą rysunek przedstawiający położenie głównych producentów tej rośliny w Europie.
Opis rośliny uprawnej
Europa jest światowym liderem w zbiorach tego zboża (ponad 90% światowego udziału), a Polska należy do ścisłej czołówki jego producentów.

Nazwa rośliny uprawnej:
Litera na mapie:
Opis rośliny uprawnej
Jest to roślina oleista, której około 2/3 światowej produkcji koncentruje się w Europie w strefie podzwrotnikowej.

Nazwa rośliny uprawnej:
Litera na mapie:
Opis rośliny uprawnej
Jest główną rośliną oleistą strefy umiarkowanej w Europie. W Polsce jest wykorzystywana także do produkcji biopaliw.

Nazwa rośliny uprawnej:
Litera na mapie:
pwz: 39%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 28. (0–1)
W tabeli przedstawiono informacje o rolnictwie wybranych państw X, Y i Z.
Na podstawie: www.stat.gov.pl
Dokończ zdanie.

Największą intensywnością chowu bydła wykazuje się kraj oznaczony literą
ponieważ charakteryzuje się
Zadanie 29. (0–2)
Zadanie wykonaj na podstawie wykresu, na którym przedstawiono strukturę zasiewów według wielkości gospodarstw indywidualnych w Polsce w 2016 r.


Na podstawie: Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017, Warszawa 2017.
pwz: 36%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 29.1.
Sformułuj zależność między powierzchnią gospodarstw rolnych w Polsce a udziałem zbóż i ziemniaków w strukturze zasiewów tych gospodarstw.
pwz: 50%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 29.2.
Uzasadnij, dlaczego rośliny przemysłowe mają mniejszy udział w strukturze zasiewów w gospodarstwach o powierzchni 1,01−4,99 ha niż w gospodarstwach o powierzchni przekraczającej 50 ha.
pwz: 40%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 30. (0–1)
W tabeli podano wartość importu i eksportu w miliardach złotych wybranych grup towarów w Polsce w 2016 r.

Uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednich komórkach:
− określenia eksport i import
− wartości 30,3 i 41,8 tak, aby tabela poprawnie obrazowała obroty handlu zagranicznego w mld zł materiałami i artykułami włókienniczymi.
Na podstawie: Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2017, Warszawa 2017.
pwz: 11%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 31. (0–2)
Na mapie numerami od 1. do 5. oznaczono wybrane województwa Polski.
Poniżej przedstawiono opisy czterech województw spośród oznaczonych numerami na mapie.

Dobierz do opisów właściwe województwa. Wpisz nazwy województw (bez słowa województwo) oraz wybierz numery, którymi oznaczono województwa na mapie.
A. To województwo ma dość niski na tle kraju wskaźnik urbanizacji. Faza urbanizacji wstępnej stolicy regionu przypadła na okres renesansu. W województwie rozwinął się przemysł cementowy, a w uprawach przeważają rośliny o dużych wymaganiach glebowych. Jest to jeden z nielicznych obszarów upraw chmielu w Polsce.
Numer na mapie:
B. W tym województwie gęstość zaludnienia jest wyraźnie niższa od średniej w Polsce. W ośrodku wojewódzkim znajduje się ważny zakład produkcji włókien chemicznych. W rolnictwie dominują uprawy o niewielkich wymaganiach glebowych, a rozległe kompleksy drzewostanów sosnowych sprzyjają gospodarce leśnej.
Numer na mapie:
C. To województwo ma charakter przemysłowo-rolniczy. Znajdują się tu ośrodki przemysłowe, które wchodziły w skład Centralnego Okręgu Przemysłowego, a po 1989 r. uległy restrukturyzacji. Rozwinięte było hutnictwo żelaza, przemysł metalowy, maszynowy i środków transportu, a obecnie ważną rolę odgrywa eksploatacja surowców skalnych.
Numer na mapie:
D. W tym województwie mieszka duża grupa przedstawicieli mniejszości niemieckiej. W strukturze przemysłu ważną rolę odgrywa przemysł cementowy. Gleby są żyzne i zapewniają wysokie plony pszenicy i buraków cukrowych. To województwo sąsiaduje od wschodu i zachodu z dobrze uprzemysłowionymi regionami.
Numer na mapie:
Schemat punktowania
2 p. – za cztery poprawne nazwy województw wraz z poprawnymi numerami.
1 p. – za dwie lub trzy poprawne nazwy województw wraz z poprawnymi numerami.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych kryteriów.
pwz: 7%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 32. (0–1)
Na mapie wskazano strzałkami cztery wybrane państwa.
Wartość indeksu globalizacji jest wprost proporcjonalna do poziomu integracji gospodarczej, społecznej i politycznej państw. W tabeli przedstawiono wartość indeksu globalizacji w 2015 r. dla Meksyku oraz dwóch państw spośród czterech wskazanych strzałkami na powyższej mapie.

Uzupełnij tabelę. Wpisz we właściwych wierszach nazwy państw charakteryzujących się podanymi wartościami indeksu globalizacji. Dobierz państwa spośród wskazanych na mapie.


Państwo

Indeks globalizacji

Meksyk

70,46


69,89


56,39


Na podstawie: www.kof.ethz.ch
Zadanie 33. (0–2)
W tabeli przedstawiono procentowy udział wybranych rodzajów transportu w przewozach podczas wymiany handlowej Unii Europejskiej z partnerami zewnętrznymi (według wagi przewożonych towarów).
Na podstawie: www.ec.europa.eu
pwz: 44%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 33.1.
Przedstaw dwie przyczyny dominacji transportu morskiego w obrocie towarowym Unii Europejskiej z partnerami zewnętrznymi.
pwz: 16%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.

Zadanie 33.2.
Wyjaśnij, dlaczego występuje zróżnicowanie udziału transportu przesyłowego między importem a eksportem Unii Europejskiej.

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności