aplikacja Matura google play app store

Wiedza o społeczeństwie, poziom rozszerzony - matura 2013

DATA: maj 2013
CZAS PRACY: 180 minut
LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50

dostępne także:
• w aplikacji Matura - testy i zadaniaLista zadań

Odpowiedzi do tej matury możesz sprawdzić również rozwiązując test w dostępnej już aplikacji Matura - testy i zadania, w której jest także, np. odmierzanie czasu, dodawanie do powtórek, zapamiętywanie postępu i wyników czy notatnik :)

aplikacja_nazwa_h110.png google_play_h56.png app_store_h56.png

Dziękujemy developerom z firmy Geeknauts, którzy stworzyli tę aplikację

Zadanie 1. (0–2)
Na podstawie tabeli oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.

Tabela. Rezultaty odpowiedzi do stwierdzenia: Proszę wymienić mieszkające w Polsce mniejszości narodowe lub etniczne – wszystkie, które Pan(i) pamięta

Niemcy

54%

Rumuni

6%

Ukraińcy

42%

Kaszubi

6%

Romowie

41%

Wietnamczycy

5%

Żydzi

31%

Czesi

5%

Rosjanie

19%

Muzułmanie

5%

Białorusini

17%

Tatarzy

3%

Litwini

11%

Słowacy

2%

Ślązacy

7%

Ormianie

1%

Łemkowie

6%

 


Na podstawie: Tożsamość narodowa Polaków oraz postrzeganie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, Komunikat z badań CBOS BS 84/2005.
pwz: 59%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.1.
Do każdego opisu podaj nazwę grupy ludności spośród wymienionych przez ankietowanych.

OpisNazwa grupy ludności
1. Zamieszkuje głównie w województwie pomorskim i używa języka prawnie uznanego za język regionalny.

2. Jest jedyną mniejszością, której komitet wyborczy ma reprezentację polityczną w Sejmie RP.

3. Jest wydzielona wyłącznie na podstawie wyznawanej religii i nie stanowi ani grupy etnicznej, ani narodowej.


pwz: 16%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 1.2.
Wymień nazwy czterech wskazanych przez ankietowanych grup, które nie są prawnie uznawane w Polsce ani za mniejszości narodowe, ani za mniejszości etniczne.
• .........................
• .........................
• .........................
• .........................
pwz: 25%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 2. (0–1)
Rozstrzygnij, które zdania dotyczące struktury społecznej są prawdziwe, a które – fałszywe.
W ujęciu stratyfikacyjnym struktura społeczna uznawana jest za system stosunków i wzajemnych zależności wynikających z podziału funkcji i wymiany usług.
W ujęciu dychotomicznym struktura społeczna przyjmuje postać biegunowego podziału społeczeństwa na klasy o przeciwstawnych celach.
W ujęciu funkcjonalnym struktura społeczna to system stosunków opartych na zasadach klasyfikacyjnych, co prowadzi do pojmowania społeczeństwa jako układu warstw społecznych.
pwz: 34%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 3. (0–1)
Do każdej fotografii oraz informacji o osobie stosującej obywatelskie nieposłuszeństwo dopisz jej imię i nazwisko.
Przeciwnik segregacji rasowej w USA; laureat Pokojowej Nagrody Nobla; organizator marszu na Waszyngton; zamordowany w 1968 roku w Memphis.
Imię i nazwisko
A ..........................

Współorganizator ruchów opozycyjnych w okresie PRL-u, m.in. Komitetu Obrony Robotników; po 1989 roku dwukrotny minister pracy i polityki socjalnej RP.
Imię i nazwisko
B ..........................

pwz: 73%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 4. (0–1)
Do każdego przepisu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wybierz nazwę określonej w nim zasady ustrojowej. Odpowiedzi wybierz spośród: konstytucjonalizm, pluralizm polityczny, praworządność, suwerenność narodu.
Art. 4. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Art. 11. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych.
pwz: 17%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 5. (0–2)
Uzupełnij tekst dotyczący referendum ogólnokrajowego w Rzeczypospolitej Polskiej, podając w wyznaczonych miejscach pełne nazwy właściwych instytucji.

Referendum ogólnokrajowe ma prawo zarządzić (A.) ......................... lub (B.) ......................... za zgodą Senatu RP. Organem, który przeprowadza referendum ogólnokrajowe i ogłasza jego wyniki, jest (C.) ......................... . Ważność referendum stwierdza (D.) ......................... .
pwz: 37%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 6. (0–2)
Na podstawie mapy i własnej wiedzy uzupełnij tabelę dotyczącą państw członkowskich Unii Europejskiej. Do każdego opisu elementów ustroju podaj nazwę właściwego państwa oraz numer, którym oznaczono je na mapie.

Opis elementów ustroju państwa
Nazwa państwa
Numer na mapie
A. Państwo scentralizowane. Wybierany w wyborach powszechnych prezydent desygnuje kandydata na premiera i jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Rząd jest odpowiedzialny politycznie przed Zgromadzeniem Narodowym – izbą pierwszą parlamentu.


B. Państwo składające się z obszarów autonomicznych. Głową państwa jest król z dynastii Burbonów. Mianuje on szefa rządu, który zawsze wywodzi się z opcji mającej większość w Kongresie Deputowanych – izbie pierwszej parlamentu.


C. Federacja, którą tworzy 9 krajów związkowych. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych. Uprawnienia ustawodawcze oraz kontrolne wobec rządu – tak kanclerza, jak i ministrów – posiada Rada Narodowa.pwz: 59%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 7. (0–1)
Wybierz nazwę organu Rzeczypospolitej Polskiej, który dysponuje prawem inicjatywy legislacyjnej w zakresie ustawy budżetowej.
pwz: 21%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 8. (0–1)
Rozstrzygnij, które zdania dotyczące instytucji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są prawdziwe, a które – fałszywe.
Prezydent Rzeczypospolitej ratyfikuje umowy międzynarodowe dotyczące członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej.
W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego.
Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej dotyczące powoływania sędziów wymagają dla swej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów RP.
pwz: 15%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 9. (0–1)
Uzupełnij tekst dotyczący organów samorządu województwa, podając w wyznaczonych miejscach nazwy właściwych instytucji samorządowych.

Kolegialnym organem wykonawczym samorządu województwa jest (A.) ......................... . Jego pracami kieruje (B.) ......................... .
pwz: 70%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 10. (0–1)
Uzupełnij schemat organizacji sądownictwa i procedur procesowych w Rzeczypospolitej Polskiej, podając w wyznaczonych miejscach nazwy właściwych sądów.
pwz: 52%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 11. (0–2)
Do każdego opisu podaj nazwę właściwego pojęcia z zakresu postępowania cywilnego.

Opis
Pojęcie
A. Pismo rozpoczynające postępowanie cywilne procesowe.

B. Strona składająca pismo rozpoczynające postępowanie cywilne procesowe.

C. Osoba, przeciwko której skierowane jest pismo rozpoczynające postępowanie cywilne procesowe.


pwz: 49%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 12. (0–1)
Do każdego opisu dobierz nazwę właściwego zjawiska. Odpowiedzi wybierz spośród: afrykanizacja, apartheid, bałkanizacja, globalizacja.
Tendencje w światowej gospodarce, polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze polegające na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk.
Proces wypierania białych z różnych dziedzin życia przez rdzennych Afrykanów nadawanie lub przywracanie czemuś charakteru afrykańskiego.
Trwała destabilizacja regionu, rozpad wspólnoty zamieszkującej pewien obszar – w wyniku konfliktów między- i wewnątrzetnicznych – na mniejsze, często wrogie wobec siebie grupy.
pwz: 32%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 13. (0–1)
Do każdego logo oraz informacji o działalności organizacji wyspecjalizowanej ONZ podaj jej pełną polską nazwę.
Zajmuje się ochroną praw pracowniczych oraz wspiera reformy prawa pracy.
A .........................

Zajmuje się zapobieganiem i zwalczaniem chorób oraz udzielaniem bezpośredniej pomocy medycznej i żywnościowej.
B .........................

pwz: 42%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 14. (0–2)
Na podstawie mapy politycznej oraz własnej wiedzy uzupełnij tabelę dotyczącą państw Afryki. Do każdego opisu podaj nazwę właściwego państwa oraz numer, którym oznaczono je na mapie.

Opis państwa
Nazwa państwa
Numer na mapie
Państwo to jest najludniejszym krajem arabskim i trzecim pod względem liczby mieszkańców państwem Afryki. W 2011 roku – przeciwko rządom ówczesnego prezydenta Husniego Mubaraka i ogólnej sytuacji w kraju – wybuchły masowe protesty społeczne, które doprowadziły do zmian politycznych.


Państwo to zajmuje trzy krainy historyczne: Trypolitanię, Cyrenajkę oraz Fazzan. W 2011 roku doszło tam do wybuchu antyrządowych protestów przeciwko reżimowi Muammara al-Kaddafiego, które przerodziły się w powstanie tłumione przez siły porządkowe i wojsko.pwz: 21%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 15. (0–1)
Wybierz pierwsze wydarzenie chronologicznie oraz ostatnie wydarzenie chronologicznie.
Pierwsze wydarzenie chronologicznie
Ostatnie wydarzenie chronologiczne
pwz: 72%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 16. (0–1)
Na podstawie fragmentów Ustawy z 5 lipca 1990 roku Prawo o zgromadzeniach wymień cztery cechy charakteryzujące zgromadzenie publiczne.

Art. 1.1. Każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się.
2. Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska.
Art. 2. Wolność zgromadzania się podlega ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do ochrony bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo praw i wolności innych osób, a także ochrony Pomników Zagłady [...].
Art. 6.1. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, zwane dalej „zgromadzeniami publicznymi”, wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.
Art. 7.1. Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
Art. 8. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:
1) jego cel lub odbycie sprzeciwiają się niniejszej ustawie lub naruszają przepisy ustaw karnych,
2) odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.
• .........................
• .........................
• .........................
• .........................
Zadanie 17. (0–2)
Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.

W 2005 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy Ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym uzależniające zorganizowanie zgromadzenia, wiążącego się z uciążliwościami lub zmianami w ruchu drogowym, od uzyskania zezwolenia. Wniosek RPO do Trybunału Konstytucyjnego został złożony, w czasie gdy władze lokalne kilka razy odmówiły zezwolenia na odbycie zgromadzenia (dotyczyło to np. „Marszów Równości” w Warszawie). Kluczowy w tej sprawie przepis – art. 65 ustawy – miał brzmienie: „Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie”. RPO zarzucił, że kwestionowane przez niego ograniczenia wolności zgromadzeń są niezgodne z art. 57 (wolność zgromadzeń) Konstytucji RP. Rozstrzygnięcie: Art. 65 Prawa o ruchu drogowym w części obejmującej wyraz „zgromadzenia” jest niezgodny z art. 57 Konstytucji RP.


1. Czynnikiem uzasadniającym rozpoznanie wniosku RPO jest praktyka stosowania Prawa o ruchu drogowym, która – wbrew brzmieniu Konstytucji RP – zmienia istotę wolności zgromadzeń w prawo do gromadzenia się reglamentowane rozstrzygnięciami organu administracji publicznej.
2. Celem wolności zgromadzeń, zagwarantowanej w art. 57 Konstytucji RP, jest zapewnienie autonomii i samorealizacji jednostki oraz ochrona procesów komunikacji społecznej niezbędnych dla funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa. Zgromadzenia stanowią zasadniczy element demokratycznej opinii publicznej, stwarzając możliwość wpływu na proces polityczny, umożliwiając krytykę i protest.
3. Obowiązkiem władzy publicznej jest zagwarantowanie realizacji wolności zgromadzeń niezależnie od przekonań wyznawanych przez większość polityczną sprawującą w danej chwili władzę i bez względu na stopień kontrowersyjności przedstawianych publicznie poglądów i opinii, jeżeli nie są przekraczane prawnie ustalone zakazy.
4. Ryzyko kontrdemonstracji przy użyciu przemocy lub przyłączenia się do zgromadzenia skłonnych do agresji ekstremistów nie może prowadzić do pozbawienia prawa do zorganizowania pokojowego zgromadzenia nawet wtedy, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo, że dojdzie do naruszenia porządku publicznego.
5. Badany art. 65 Prawa o ruchu drogowym na równi stawia różnego rodzaju imprezy. Błędem ustawodawcy było nieuwzględnienie wolności zgromadzeń jako podstawowej obywatelskiej wolności politycznej. Wolność zgromadzeń nie może podlegać takiej samej reglamentacji, jakiej poddane są zawody sportowe, rajdy, wyścigi i podobne imprezy, z natury neutralne politycznie.

Na podstawie: Wyrok z 18 stycznia 2006 roku K 21/05 – Wymóg uzyskania zezwolenia na zgromadzenie na drodze publicznej, www.trybunal.gov.pl
pwz: 32%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 17.1.
Podaj, jaką zmianę w polskim prawie spowodowało powyższe rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego.
.........................
pwz: 78%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 17.2.
Wymień trzy argumenty, których użył Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku.
• .........................
• .........................
• .........................
pwz: 84%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 18. (0–1)
Na podstawie wykresu wykonaj polecenie.

Wykres. Frekwencja wyborcza w Polsce w latach 1989–2011
Podaj rodzaj głosowania, w którym frekwencja

1. wynosiła zawsze ponad 45%.

.........................

2. ma tendencję wzrostową.
.........................
pwz: 83%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 19. (0–1)
Na podstawie fragmentów Ustawy z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny podaj sytuacje, w których występuje możliwość ograniczenia wolności słowa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 196. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 212.§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
• .........................
• .........................
Zadanie 20. (0–2)
Na podstawie tekstów źródłowych wykonaj polecenia.

Tekst 1

Grecy protestują nie dlatego, że są leniwi, nie chce im się reform wymaganych przez Unię, tylko dlatego, że mają już dość. Coraz wyższych cen i podatków, klientelizmu, korupcji i niespełnionych obietnic kolejnych rządów. Większość Greków jest przekonana, że pieniądze z MFW i Unii Europejskiej nie wyszły Grecji na dobre – nawet jeśli chwilowo uchroniły ją przed bankructwem. Pieniądze, które w ostatnim roku zasiliły grecką kasę, okupione bolesnym reformami, nie zatrzymały kryzysu. W Grecji w ostatnim roku wzrosły VAT oraz akcyza na alkohol, papierosy i benzynę. Wynagrodzenia zmniejszyły się średnio o 20%. Zamrożono renty i emerytury, zlikwidowano 400 tys. miejsc pracy. Czy to naprawdę takie dziwne, że ludzie wychodzą na ulicę? – przekonuje Christos, Grek mieszkający od kilku lat w Polsce.


Na podstawie: D. Sturis, Współczesny Zorba, „Polityka”, nr 29/2011.

Tekst 2

Grzegorz Miecugow (G.M.): Czy czuje Pan groźbę rozpadu UE?
Jerzy Buzek (J.B.): Nie, takiej groźby nie widzę. Unia zawsze przechodziła przez kryzysy. Unia żyła ostatnio wielkim rozszerzeniem i zasypywaniem podziału na Zachód i Wschód. To Jan Paweł II powiedział w 1988 roku w Strasburgu, że „Europa powinna oddychać dwojgiem płuc” i tak się stało. W porównaniu z takimi krajami jak Chiny, Indie czy Stany Zjednoczone każdy kraj europejski jest malutki.
G.M.: Ale jako Europa jesteśmy wielcy.
J.B.: Jako Europa jesteśmy potęgą i największą gospodarką świata, ale z jednością i siłą polityczną ciągle jeszcze nie nadążamy.
G.M.: I ta największa gospodarka świata co chwilę ma kłopoty. Chwieje się wspólna waluta.
J.B.: To nie jest choroba euro, to jest problem poszczególnych krajów, członków grupy euro, które mają wewnętrzne napięcia budżetowe i wielkie problemy z finansami publicznymi. Samo euro ma się nieźle i zadłużenie strefy euro jako całości jest na przykład mniejsze w relacji do PKB niż zadłużenie Stanów Zjednoczonych. Tylko na szeroko rozumianej polityce wspólnotowej można budować silną pozycję Unii Europejskiej. Tę naszą siłę gospodarczą powinniśmy zamienić w siłę polityczną, co nie jest łatwe, bo wymaga między innymi wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, polityki regionalnej i rolnej.

Na podstawie: Nic bez Europy, „Przekrój”, nr 28/2011.
pwz: 61%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 20.1.
Wymień zjawiska uznawane za patologie władzy, które wskazano w tekście 1. jako przyczyny niezadowolenia Greków.
• .........................
• .........................
pwz: 64%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 20.2.
Podaj działania rządu greckiego potwierdzające pogląd z tekstu 2. na temat przyczyn kryzysu ekonomicznego w niektórych państwach strefy euro.
• .........................
• .........................
pwz: 21%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 21. (0–1)
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wybierz dwa zdania prawdziwe.

Tabela. Europejczycy wobec celów polityki Parlamentu Europejskiego według Eurobarometru

Jakie powinny być główne cele polityki Parlamentu Europejskiego?

02.2010

09.2010

w procentach

Walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

44

52

Walka z terroryzmem przy jednoczesnym poszanowaniu wolności osobistych.

34

28

Polityka rolna, która jest przyjazna dla środowiska i pomaga w zdobyciu globalnej równowagi żywnościowej.

28

27

Walka ze zmianami klimatycznymi.

34

26

Polityka bezpieczeństwa i obronności, która pozwala Unii Europejskiej bronić się przed kryzysem międzynarodowym.

30

23

Wspólna polityka energetyczna, która ma zapewnić niezależność energetyczną Unii Europejskiej.

24

20

Polityka imigracyjna realizowana w porozumieniu z krajami pochodzenia imigrantów.

20

20

Wspólna polityka zagraniczna Unii Europejskiej.

21

17

Polityka w zakresie badań naukowych i rozwoju zapewniająca konkurencyjność i innowacyjność.

13

14


Na podstawie: www.europarl.europa.eu
pwz: 29%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 22. (0–1)
Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy rozstrzygnij, która z koncepcji podkreślonych w tekście była realizowana w ramach Wspólnot Europejskich przed traktatem z Maastricht. Uzasadnij swój wybór, odwołując się do dwóch wydarzeń z lat 50. XX wieku.

Początek integracji europejskiej ma swoje podłoże w sytuacji politycznej, która ukształtowała się po zakończeniu II wojny światowej. Rosnące zagrożenie przed ekspansją ideologii komunistycznej na kraje Europy Zachodniej oraz problem Niemiec stały się głównymi przesłankami integracji europejskiej. Wówczas szczególnym powodzeniem cieszyła się koncepcja stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, lansowana przez zwolenników federalizmu, których głównym założeniem było zjednoczenie polityczne Europy Zachodniej, a dopiero później scalanie gospodarcze. Takie podejście do kwestii integracji łączyło się z koniecznością przekazania uprawnień państw narodowych na rzecz organów ponadnarodowych w najważniejszych dziedzinach.

Niechęć państw do rezygnacji z niedawno odzyskanej po wojnie suwerenności powodowała, że [...] coraz większe zrozumienie zyskiwała teoria funkcjonalizmu. Jej zwolennicy stali na stanowisku, iż wiele jest dziedzin politycznie niekontrowersyjnych, w których można rozpocząć działania integracyjne w celu osiągnięcia korzyści gospodarczych.


Źródło: K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, Warszawa 2007.

koncepcja – .........................
uzasadnienie –
• .........................
• .........................
pwz: 79%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 23. (0–1)
Na podstawie tekstu źródłowego wyjaśnij, na czym polega niebezpieczeństwo postkolonialnego hegemona w Unii Europejskiej.

Pomimo formalnej równości Unia coraz wyraźniej dzieli się na państwa słabe, źle rządzone, wymagające pomocy i te, które w imię odpowiedzialności za Europę gotowe są tę pomoc nieść. Podział ten pokrywa się geograficznie z podziałem na Północ i Południe, który historycznie rzecz biorąc, był zawsze ważniejszy dla Europy niż podział na Zachód i Wschód ukształtowany przez wydarzenia XX wieku. Pomoc Północy dla Południa nie jest jednak bezinteresowna. Może przynieść postępującą polityczną degradację krajów południowych, wywołując coraz gwałtowniejsze niezadowolenie ich obywateli. Z kolei Północ, szczególnie Berlin i Paryż, pod pretekstem wzięcia odpowiedzialności za przyszłość pogrążonej w kryzysie Europy mogą w swej polityce przejawiać cechy charakterystyczne dla postkolonialnego hegemona. Będzie to tym bardziej kusząca perspektywa, że w rękach francuskich i niemieckich polityków znajdą się potężne instrumenty nacisku – fundusz pomocowy oraz rząd ekonomiczny. Czy będą umieli oprzeć się tej pokusie w imię poszanowania równego statusu państw członkowskich?


Na podstawie: M.A. Cichocki, Europa pod specjalnym nadzorem, www.newsweek.pl

.........................
.........................
pwz: 49%
infoPoziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.
Zadanie 24. (0–20)
Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie. Wykorzystaj materiały źródłowe zamieszczone od zadania 16.

Temat nr 1

Scharakteryzuj problem praw i wolności politycznych w Polsce po 1989 roku.

Temat nr 2

Od traktatu paryskiego do traktatu z Lizbony – scharakteryzuj etapy integracji europejskiej w aspekcie gospodarczym i terytorialnym oraz strukturę instytucjonalną Unii Europejskiej.


WYPRACOWANIE
na temat nr ............

.........................
.........................
.........................
Pomysły na studia dla maturzystów - ostatnio dodane artykuły

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności