aplikacja Matura google play app store

Zawodowy działacz organizacji komercyjnej / pracodawców

Prowadzi różnego rodzaju działalność na rzecz członków organizacji pracodawców i rozwoju rynku, na którym działają członkowie organizacji; reprezentuje zrzeszonych w organizacji przedsiębiorców wobec organizacji związkowych, ustawodawcy, instytucji europejskich, rządowych i samorządowych; prowadzi działania na rzecz poprawy warunków prawnych poprzez zmiany ustaw, rozporządzeń i regulacji; współpracuje z instytucjami rządowymi i samorządowymi w ramach projektów dotyczących sektorów gospodarki, w których działają członkowie organizacji; promuje standardy jakości i normy etyczne wśród członków organizacji.

Główne zadania:
 • określanie i formułowanie celów, zasad i regulaminów organizacji pracodawców;
 • pełnienie funkcji przedstawiciela organizacji pracodawców, w tym reprezentowanie jej członków wobec organizacji związkowych, władz państwowych i samorządowych oraz instytucji zewnętrznych;
 • wykonywanie zadań określonych w statucie organizacji pracodawców, w zależności od pełnionej funkcji: kierowanie pracą całej organizacji (przewodniczący, prezydent, prezes itp.), bądź kierowanie jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład organizacji (na przykład: oddziałami terenowymi, sekcjami, radami, komisją rewizyjną itp.);
 • wspomaganie działalności członków organizacji, w szczególności poprzez: organizowanie zniżek i upustów na usługi zewnętrzne świadczone firmom członkowskim, działalność interwencyjną na rzecz członków organizacji, tworzenie forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami oraz tworzenie platform do nawiązywania relacji i współpracy biznesowej;
 • gromadzenie i upowszechnianie informacji oraz badań na temat rynku i branży, prowadzenie i rozpowszechnianie badań trendów biznesowych, gromadzenie i upowszechnianie aktualnych informacji prawnych związanych z branżą;
 • upowszechnianie i stosowanie wysokich standardów jakości, norm etycznych i kodeksów dobrych praktyk, którymi kierują się członkowie organizacji;
 • pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań statutowych organizacji pracodawców, na przykład: w formie składek członkowskich, darowizn, funduszy unijnych itp. oraz poszukiwanie sponsorów;
 • poszukiwanie wsparcia organizacyjnego i prawnego dla działań podejmowanych przez organizację pracodawców w instytucjach państwowych, związkowych, stowarzyszeniach i organizacjach, zawodowych i profesjonalnych, określonych grupach społecznych itp.;
 • publiczne prezentowanie opinii i działań organizacji pracodawców, uzasadnianie decyzji i działań podejmowane przez organizację oraz publiczne wypowiadanie się we wszystkich sprawach ważnych z punktu widzenia organizacji pracodawców i jej członków;
 • organizowanie i prowadzenie uroczystości, konferencji, szkoleń, spotkań itp. oraz innych działań związanych z działalnością organizacji pracodawców mających na celu promowanie działania organizacji i pozyskiwanie nowych członków lub sympatyków;
 • branie udziału w oficjalnych wydarzeniach, posiedzeniach zarządów, negocjacjach, kongresach, konferencjach, otwartych spotkaniach, forach itp.;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji pracodawców;
 • planowanie, koordynowanie i dokonywanie oceny działalności oraz wyników organizacji pracodawców;
 • przygotowywanie raportów i prezentacji dla władz organizacji pracodawców oraz na potrzeby zewnętrzne;
 • przestrzeganie i stosowanie przepisów i zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji kierowniczej organizacji komercyjnej / pracodawców; branie udziału w ciałach doradczych władz i administracji państwowej; kontrolowanie i ocenianie pracy podległych pracowników organizacji pracodawców.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności