aplikacja Matura google play app store

Wyższy urzędnik samorządowy

Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez kierowaną jednostkę samorządu terytorialnego lub jej część.

Główne zadania:
 • kierowanie pracami podległej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odpowiedniego zakresu obowiązków i pełnomocnictw;
 • nadzorowanie pracy podległego personelu, w tym kontrolowanie wykonywania zadań, przeprowadzanie oceny okresowej pracowników, motywowanie i nagradzanie w ramach obowiązujących przepisów dotyczących poszczególnych grup pracowników, ustalanie planów doskonalenia zawodowego podwładnych;
 • nadzorowanie realizacji budżetu w powierzonej jednostce przez gospodarne i uzasadnione wydatkowanie środków w oparciu o odpowiednie przepisy, w tym o przepisy dotyczące zamówień publicznych;
 • dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa i indywidualnych interesów obywateli oraz społeczności, na obszarze której działa jednostka samorządowa;
 • przyjmowanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje swoje oraz pracowników podległej jednostki;
 • przestrzeganie prawa w każdym aspekcie pracy, w tym stosowanie odpowiednich przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów merytorycznie związanych z powierzonymi zadaniami;
 • wykonywanie zadań urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie z uwzględnieniem przepisów prawa, w tym interesu obywateli;
 • wykonywanie zadań w terminach określonych w przepisach prawa administracyjnego oraz w regulaminach wewnętrznych;
 • informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym;
 • stałe podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych.


Zadania dodatkowe:
uczestniczenie z ramienia urzędu, w pracach rad, komisji itp. ciał gremialnych; pełnienie funkcji w podmiotach podległych samorządowi, o ile nie zabraniają tego przepisy prawa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności