aplikacja Matura google play app store

Wyższy urzędnik państwowy

Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowaną jednostkę administracji państwowej lub jej część.

kieruje jednostkami organizacyjnymi struktury administracyjnej na szczeblu centralnym oraz nadzoruje interpretowanie i wdrażanie polityki rządowej i prawodawstwa przez organy administracji publicznej.

Planuje, organizuje, nadzoruje, kontroluje i ocenia działalność organów administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim i krajowym, zgodnie z prawodawstwem i polityką ustanowionymi przez organy administracji publicznej i organy ustawodawcze. Doradza organom administracji publicznej w kwestiach politycznych.

Główne zadania:
 • kierowanie pracami podległej jednostki administracji państwowej;
 • przygotowywanie projektów ustaw oraz aktów wykonawczych i zmian do nich lub przygotowywanie decyzji / projektów decyzji;
 • ustanawianie celów organów administracji publicznej lub agencji rządowych zgodnie z prawodawstwem i polityką państwa;
 • formułowanie lub zatwierdzanie i ocenianie programów oraz procedur dotyczących wdrażania polityki państwa w oparciu o wspólne działania i konsultacje z rządem;
 • dokonywanie przeglądu, ocenianie i zatwierdzanie dokumentów, akt i sprawozdań prezentowanych przez przedstawicieli instytucji centralnych;
 • nadzorowanie pracy podległego personelu, w tym kontrolowanie wykonywania zadań, przeprowadzanie ocen okresowych pracowników oraz ich motywowanie i nagradzanie;
 • opracowywanie procedur i wytycznych do przeprowadzania kontroli wewnętrznej;
 • przedstawianie do oceny programów politycznych i budżetu komisjom legislacyjnym i komitetom rządowym;
 • dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli, zgodnie z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego;
 • informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania;
 • zapewnianie pomocy w interpretowaniu i wdrażaniu polityki i prawodawstwa państwa przez organy administracji publicznej i agencje rządowe;
 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przewidzianym przez prawo;
 • koordynowanie działań z innymi urzędnikami wyższego szczebla w administracji publicznej;
 • przestrzeganie i stosowanie przepisów i zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
uczestniczenie, z ramienia urzędu w pracach rad, komisji i innych ciał kolegialnych i doradczych; pełnienie różnych funkcji w podmiotach podległych administracji publicznej, o ile nie zabraniają tego przepisy prawa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności