aplikacja Matura google play app store

Zawodowy działacz organizacji związkowej

Reprezentuje i broni prawa oraz interesy pracownicze, obywatelskie i socjalne pracowników i innych osób zrzeszonych w związku oraz ich rodzin; promuje aktywność społeczną i etykę zawodową wśród pracowników i pracodawców poprzez ochronę godności pracowników; działa na rzecz sprawiedliwych relacji społecznych i ekonomicznych w wymiarze lokalnym krajowym i międzynarodowym; współdziała z organizacjami związkowymi, organizacjami i ruchami społecznymi w kraju i za granicą; działa na rzecz poprawy poziomu życia związkowców i ich rodzin, poprawy warunków pracy i jej bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego człowieka; integruje i umacnia rolę ruchu związkowego.

Główne zadania:
 • określanie i formułowanie celów, polityki, zasad i przepisów organizacji związkowej;
 • wykonywanie zadań określonych w statucie organizacji związkowej, w zależności od pełnionej funkcji: kierowanie pracą całej organizacji (przewodniczący, prezes itp.), bądź też kierowanie jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład związku (na przykład: wydziałami, sekcjami itp.);
 • pełnienie funkcji przedstawiciela organizacji związkowej, w tym reprezentowanie jej członków wobec pracodawców i instytucji zewnętrznych;
 • bronienie interesów załóg pracowniczych, negocjowanie poziomu płac, warunków pracy i przywilejów pracowniczych;
 • pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań statutowych organizacji związkowej (na przykład: w formie składek członkowskich, dotacji celowych, darowizn itp.) oraz poszukiwanie sponsorów;
 • poszukiwanie wsparcia organizacyjnego i prawnego dla działań podejmowanych przez organizację związkową w instytucjach państwowych, centralach związków, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych, wśród organizacji pracodawców, określonych grup społecznych itp.;
 • zajmowanie stanowiska wobec pracodawców, organizacji pracodawców, organów władzy naczelnej, terytorialnej, samorządowej oraz organizacji społecznych, politycznych i stowarzyszeń w sprawach dotyczących interesów członków organizacji związkowej i pracowników;
 • zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy;
 • organizowanie i prowadzenie uroczystości jubileuszowych, szkoleń, spotkań, wieców, masówek itp. działań związanych z działalnością organizacji związkowej;
 • wszczynanie i prowadzenie sporów zbiorowych, organizowanie strajków lub innych form protestu;
 • kontaktowanie się z członkami organizacji związkowej, pracodawcami, przedstawicielami władz i instytucji publicznych, czy też z dużymi grupami ludzi na wydarzeniach masowych i różnego rodzaju spotkaniach;
 • branie udziału w oficjalnych wydarzeniach, posiedzeniach zarządów, kongresach, konferencjach, otwartych spotkaniach, forach itp.;
 • prowadzenie rokowań oraz zawieranie układów zbiorowych pracy, regulaminów, a także innych porozumień przewidzianych przepisami prawa;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji związkowej;
 • planowanie, koordynowanie i dokonywanie oceny działalności oraz wyników organizacji;
 • przygotowywanie raportów i prezentacji z działalności organizacji związkowej dla władz organizacji oraz na potrzeby zewnętrzne;
 • sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz uczestniczenie na zasadach określonych przepisami prawa w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy;
 • przestrzeganie i stosowanie przepisów i zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji przewodniczącego organizacji związkowej; kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy oraz współdziałanie z państwową inspekcją pracy; kontrolowanie i ocenianie pracy podległych pracowników organizacji związkowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności