aplikacja Matura google play app store

Technik mechanik maszyn i urządzeń

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem doboru materiałów, oprzyrządowania i parametrów technicznych procesu produkcji;
zajmuje się organizowaniem i nadzorowaniem wykonywania zadań z zakresu konserwacji i napraw maszyn i urządzeń.

Główne zadania:
dobieranie materiałów, narzędzi i przyrządów do rodzaju wykonywanej pracy zgodnie z dokumentacją techniczną;
przygotowywanie części i podzespołów maszyn i urządzeń do montażu;
ustawianie części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach montażowych;
wykonywanie montażu połączeń, zespołów, układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;
sprawdzanie jakości wykonanego montażu maszyn i urządzeń oraz ich podzespołów;
instalowanie maszyn i urządzeń na stanowisku;
dokonywanie regulacji i próbnego uruchomienia maszyn i urządzeń;
przygotowywanie oraz dokonywanie przezbrojeń, regulacji i rozruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych;
monitorowanie pracy obsługiwanych maszyn i urządzeń oraz dbanie o ich stan techniczny;
aktywna współpraca z pracownikami linii produkcyjnych w celu utrzymania maszyn i urządzeń w pełnej sprawności technicznej i zapewnienia optymalnych kosztów ich eksploatacji;
wykonywanie przeglądów maszyn i urządzeń;
wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych maszyn i urządzeń;
określanie przyczyn uszkodzeń maszyn i urządzeń;
wykonywanie naprawy elementów i podzespołów maszyn i urządzeń oraz usuwanie bieżących awarii maszyn i urządzeń;
ocenianie jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń;
prowadzenie dokumentacji procesowej i maszynowej, w tym także sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii;
wykonywanie zadań zawodowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zadania dodatkowe:
projektowanie prostych obiektów mechanicznych oraz sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej maszyn i urządzeń.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności