aplikacja Matura google play app store

Technik lotniskowych służb operacyjnych

Zajmuje się pozyskiwaniem oraz przekazywaniem informacji dotyczących działań operacyjnych w porcie lotniczym, w tym dotyczących ochrony portu przed aktami bezprawnej ingerencji; prowadzi działania operacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami w celu zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym; prowadzi monitoring stanu infrastruktury portu lotniczego; współpracuje z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego; współpracuje ze służbami żeglugi powietrznej.

Główne zadania:
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dla lotniskowych służb ruchu lotniczego, w tym danych meteorologicznych;
 • pozyskiwanie i przetwarzanie danych niezbędnych do realizacji zadań lotniskowych służb ruchu lotniczego oraz przekazywanie ich do służb ruchu lotniczego;
 • planowanie pracy służb eksploatacji pola ruchu naziemnego w cyklu całorocznym;
 • ocenianie stanu technicznego elementów infrastruktury portów lotniczych, nadzorowanie bezpieczeństwa ruchu naziemnego, monitorowanie i nadzorowanie powstawania przeszkód lotniczych oraz reagowanie w przypadku naruszenia powierzchni ograniczających;
 • wykonywanie pomiarów parametrów hamowania na drodze startowej, asekurowanie kołowania samolotów, monitorowanie stanu dróg kołowania i stanowisk postojowych oraz asystowanie przy automatycznym dokowaniu;
 • zlecanie i nadzorowanie napraw systemów lotniskowych w przypadku stwierdzenia ich niesprawności;
 • prowadzenie obsługi podróżnych oraz przeładunku towarów;
 • sporządzanie i aktualizowanie dokumentacji związanej z prowadzeniem działań operacyjnych;
 • posługiwanie się mapami i planami lotnisk oraz dokumentacją operacyjną portów lotniczych;
 • rozpoznawanie i przewidywanie zagrożeń w porcie lotniczym oraz zapobieganie im, w tym: ocenianie stopienia zagrożenia bezpieczeństwa operacji lotniczych, monitorowanie poziomu bezpieczeństwa w porcie lotniczym, powiadamianie i alarmowanie służb operacyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia, koordynowanie działania służb ratowniczych i medycznych w sytuacjach kryzysowych oraz współpraca z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa portu lotniczego;
 • wykonywanie czynności operacyjnych we współpracy ze wszystkimi służbami operacyjnymi, w tym ze służbami ruchu lotniczego i służbami żeglugi powietrznej;
 • przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po lotnisku;
 • przestrzeganie procedur alarmowania służb ratowniczych, procedur zapewniania bezpieczeństwa operacji lotniczych i lotniskowych w porcie lotniczym, przepisów dotyczących działań służb żeglugi powietrznej, zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
kierowanie małym zespołem pracowniczym; uczestniczenie w szkoleniach specjalistycznych, konferencjach i targach lotniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności