aplikacja Matura google play app store

Technik leśnik

Zarządza, organizuje i nadzoruje prace z zakresu gospodarki leśnej: nasiennictwa, szkółkarstwa, hodowli, ochrony i użytkowania lasu; dobiera właściwe narzędzia i urządzenia do wykonania określonych prac; sporządza szacunki brakarskie, kieruje zabiegami pielęgnacyjnymi.

Główne zadania:
planowanie, organizowanie i nadzorowanie zbioru, przechowywania i przygotowania nasion drzew i krzewów leśnych;
kierowanie produkcją szkółkarską oraz planowanie, organizowanie i nadzorowanie prac odnowieniowych w drzewostanie leśnym;
ustalanie potrzeb nawozowych, dobieranie nawozów do gleb leśnych, prowadzenie akcji zalesieniowych i zadrzewieniowych;
kierowanie wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych w różnych fazach wzrostu i rozwoju drzewostanów;
rozpoznawanie zagrożeń powodowanych przez czynniki biotyczne i abiotyczne, z uwzględnieniem pożarów leśnych, stosowanie środków zapobiegania i przeciwdziałania;
nadzorowanie pomiaru oraz określanie wieku drzew i drzewostanów, prowadzenie szacunków brakarskich oraz organizowanie i nadzorowanie pozyskiwania i zrywki drewna;
prowadzenie przebudowy lasów, ustalanie składu drzewostanu leśnego pod względem odporności na choroby i szkodniki oraz bezpieczeństwa pożarowego;
dokonywanie odbioru wykonanych prac, sporządzanie stosownej dokumentacji;
dobieranie odpowiednich narzędzi i urządzeń do wykonywania określonych prac leśnych oraz zapewnianie ich przygotowania, konserwacji i przechowywania;
organizowanie prac z zakresu zagospodarowania łowisk leśnych i szacowanie szkód łowieckich;
kierowanie ruchem turystycznym w przydzielonym terenie leśnym;
patrolowanie lasu i prowadzenie dochodzeń w przypadku stwierdzonych szkód, kradzieży płodów leśnych i kłusownictwa.

Zadania dodatkowe:
sprawowanie nadzoru nad lasami niepaństwowymi; kierowanie prywatnym zespołem usługowym na rzecz leśnictwa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności