aplikacja Matura google play app store

Technik inżynierii środowiska i melioracji

Wykonuje oraz nadzoruje eksploatację systemów wodno-melioracyjne dla małych obszarów, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, oczyszczania ścieków, sanitacji wsi; określa źródła zagrożeń środowiska naturalnego; prowadzi roboty inżynieryjno-budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną.

Główne zadania:
- wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych małych obiektów;
- planowanie oraz wykonywanie zabiegów agromelioracyjnych na małych obszarach;
- sporządzanie dokumentacji projektowej obiektów melioracyjnych;
- nadzorowanie bądź wykonywanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
- wykonywanie niewielkich obiektów przeciwpowodziowych oraz regulacji małych cieków wodnych dla celów rolniczych;
- prawidłowe eksploatowanie systemów wodno-melioracyjnych na małych obszarach;
- wykonywanie i konserwacja dróg rolniczych;
- prowadzenie robót inżynieryjno-budowlanych;
- określanie zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych oraz sposobów ich ograniczania;
- posługiwanie się techniką komputerową;
- wykorzystywanie w działalności zawodowej znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej;
- przestrzeganie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska naturalnego.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności