aplikacja Matura google play app store

Technik handlowiec

Organizuje i prowadzi działalność handlową przedsiębiorstwa; prowadzi prace w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; wykonuje prace związane z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży; prowadzi działania reklamowe i marketingowe.

Główne zadania:
 • organizowanie i zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstwa,
  w tym dobieranie form sprzedaży do rodzaju działalności handlowej, kalkulowanie cen sprzedaży (sporządzanie kalkulacji kosztu jednostkowego
  i cen sprzedaży);
 • przygotowywanie ofert handlowych i zapytań ofertowych, prowadzenie negocjacji handlowych;
 • sporządzanie i zawieranie umów kupna lub sprzedaży;
 • organizowanie przepływu kupowanych oraz sprzedawanych wyrobów i towarów, organizowanie prac dotyczących ilościowego i jakościowego odbioru towarów;
 • organizowanie sprzedaży, w tym dokonywanie ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży, oznakowywanie towarów, przygotowywanie towarów do sprzedaży, zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą oraz stosowanie odpowiednich metod i form prezentacji towarów;
 • prowadzenie sprzedaży obejmujące: informowanie klientów indywidualnych
  i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej oraz o cechach sprzedawanych towarów;
 • obsługiwanie klienta, stosowanie różnych form i technik sprzedaży, prowadzenie rozmowy sprzedażowej, realizowanie zamówień klientów
  w różnych formach sprzedaży, przyjmowanie należności (dokonywanie rozliczeń finansowych) oraz pakowanie i wydawanie towaru;
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 • sporządzanie dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów;
 • przeprowadzanie inwentaryzacji towarów, w tym rozliczanie
  i ewidencjonowanie różnic inwentaryzacyjnych;
 • sporządzanie i archiwizowanie dokumentów dotyczących transakcji zakupu lub sprzedaży (ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach bilansowych i kontach wynikowych);
 • prowadzenie racjonalnej gospodarki opakowaniami;
 • organizowanie działań reklamowych i marketingowych, w tym korzystanie
  z różnych źródeł informacji o rynku oraz dobieranie metod badań i analiz rynku;
 • dokonywanie analiz rynku dotyczących oczekiwań i potrzeb klientów oraz zachowań rynkowych klientów, dobieranie i stosowanie narzędzi promocji odpowiednich do oferty handlowej;
 • opracowywanie planu marketingowego przedsiębiorstwa;
 • prowadzenie analizy ekonomicznej, w tym interpretowanie podstawowych miar i wskaźników analizy ekonomicznej;
 • sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań;
 • przestrzeganie procedur dotyczących wyboru dostawców oraz zamawiania towarów zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych;
 • dobieranie środków technicznych do wykonania określonych zadań oraz obsługiwanie urządzeń technicznych stosowanych na stanowisku pracy;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie i nadzorowanie gospodarki magazynowej, w tym nadzorowanie procesów składowania oraz magazynowania wyrobów i towarów; podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności