aplikacja Matura google play app store

Technik górnictwa podziemnego

Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

Główne zadania:
- organizowanie pracy zespołom pracowników wykonującym określone zadania, zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi, z uwzględnieniem zasad ekonomicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy;
- prowadzenie ścisłej ewidencji podległego zespołu pracowników na danej zmianie roboczej;
- zaopatrywanie pracowników w niezbędny sprzęt i materiały;
- nadzorowanie prawidłowej eksploatacji narzędzi, maszyn i urządzeń górniczych do drążenia wyrobisk, transportu urobku i przeróbki kopalin;,br>- prowadzenie robót wydobywczych zgodnie z przepisami górniczymi i geologicznymi, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego;
- nadzorowanie oraz prowadzenie robót strzałowych;- kierowanie transportem dołowym urobku oraz materiałów;
- ustalanie i regulowanie parametrów procesu produkcyjnego z wykorzystaniem aparatury pomiarowej i komputerowych systemów kontroli i sterowania;
- aktualizowanie map górniczych oraz geologicznych;
- ocenianie stanu zagrożeń: gazowego, pyłowego, pożarowego, wodnego oraz tąpaniami, prowadzenie akcji ratowniczej ludzi zgodnie z zasadami postępowania w razie ich wystąpienia w kopalni;
- posługiwanie się urządzeniami do sygnalizacji i łączności, stosowanymi w górnictwie podziemnym, oraz urządzeniami wentylacyjnymi i do wykrywania zagrożeń;
- określanie norm i metod pracy, zakresów czynności, obliczanie wydajności i wykorzystania czasu pracy.


Zadania dodatkowe:
- wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych oraz konstrukcyjno-technologicznych w górniczych jednostkach projektowych oraz innych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności