aplikacja Matura google play app store

Technik górnictwa otworowego

Planuje i nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno-ruchową w zakładach górnictwa nafty i gazu, eksploatacji wód mineralnych, eksploatacji siarki oraz soli kamiennej; nadzoruje przestrzeganie zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

Główne zadania:
- organizowanie pracy zespołom pracowników wykonującym określone zadania, zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi, z uwzględnieniem zasad ekonomicznych oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy;
- kierowanie prawidłowym przebiegiem procesu technologicznego na danym odcinku lub stanowisku pracy;
- prowadzenie ścisłej ewidencji podległego zespołu pracowników na danej zmianie roboczej;
- racjonalne gospodarowanie eksploatowanym złożem;
- ustalanie optymalnych warunków i parametrów procesu wiercenia;
- uczestniczenie w procesach technolo gicznych i kierowanie prawidłowym ich przebiegiem w zależności od warunków terenowych i geologicznych oraz rodzaju i przeznaczenia otworu;
- nadzorowanie prac wiertniczych, kontrolowanie prawidłowego użytkowania maszyn i osprzętu, narzędzi, paliwa, energii i materiałów oraz prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń wiertniczych i eksploatacyjnych;
- likwidowanie zagrożeń i awarii wiertniczych;stosowanie urządzeń komputerowych do wspomagania projektowania procesów wydobywczych, dokumentowania wielkości wydobycia, eksploatacji środków trwałych oraz regulacji procesów technologicznych;
- prowadzenie bieżącej dokumentacji wierceń, gromadzenie danych z przebiegu prac, opracowywanie wyników, ocenianie uzyskanych rezultatów i sporządzanie raportów produkcyjnych;
- ocenianie charakteru i stopnia zagrożenia środowiska naturalnego i życia pracowników wynikających z prowadzenia prac górniczych;
- przestrzeganie stosowania przepisów technicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych i ochrony środowiska oraz norm branżowych w czasie prac wiertniczych i eksploatacyjnych;
- określanie norm, zakresu czynności, obliczanie wydajności i wykorzystania czasu pracy.

Zadania dodatkowe:
- wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych oraz konstrukcyjno-technologicznych w górniczych jednostkach projektowych oraz innych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności