aplikacja Matura google play app store

Technik geolog

Prowadzi w zespołach badawczych lub indywidualnie badania i pomiary geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne, w celu określenia współczynnika filtracji wody, wydajności studni, poziomu zwierciadła wody w studni; zajmuje się pobieraniem i badaniem gruntów dla celów budowlanych oraz wykonuje inne prace, wynikające z zakresu prowadzonych badań, używając w miarę potrzeby przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Główne zadania:
- uczestniczenie w pracach zespołu dokumentującego zasoby wodne, surowcowe oraz przydatność gruntów dla celów budowlanych;
-opracowywanie dokumentacji geotechnicznej w ramach posiadanych uprawnień;
-wykonywanie polowych opisów i diagnostyki minerałów i skał;
-wykonywanie polowych pomiarów hydrogeologicznych i geologiczno-inżynier­skich, w tym: badań i pomiarów wód gruntowych dla celów budowlanych, zaopatrzenia w wodę pitną i na potrzeby przemysłu, obserwowanie i mierzenie zwierciadła wody podziemnej w otworach badawczych i eksploatacyjnych, przeprowadzanie badań makroskopowych, plastyczności i stopnia zagęszczenia gruntów, wykonywanie za pomocą sond badania stopnia zagęszczenia gruntów dla celów posadowienia budowli;
-nadzorowanie próbnych pompowań studni;
-pobieranie z wykonanych otworów próbek wody do badań laboratoryjnych, tj. analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych;
-pobieranie z wykonanych otworów i wyrobisk próbek gruntów do badań ich nośności;
- przygotowywanie próbek geologicznych do specjalistycznych aparaturowych badań laboratoryjnych;
-wykonywanie rejestracji, opisów i lokalizacji stwierdzonych w terenie faktów geologicznych w postaci: form geomorfologicznych, wychodni skał, odkrywek naturalnych i sztucznych, wyrobisk górniczych, źródeł wód, odkształceń powierzchni terenu wywołanych czynnikami naturalnymi i antropogenicznymi;
-utrwalenie opisów zaobserwowanych faktów terenowych w postaci tekstowej, graficznej i fotograficznej;
-nadzorowanie prawidłowego wykonywania robót i pomiarów terenowych;
-wykonywanie podstawowych pomiarów geodezyjnych, określających lokalizację punktów dokumentacyjnych, w tym również korzystanie z systemu i aparatury GPS;
-wykonywanie obowiązków dozoru geologicznego na wierceniach, zgodnie z przepisami ustawy „Prawo geologiczne i górnicze” oraz przepisami wykonawczymi;
-analizowanie i wykorzystywanie treści map topograficznych, geologicznychi materiałów fotogrametrycznych do syntetycznych opracowań wyników badań geologicznych;
-kameralne opracowywanie i komputerowe przetwarzanie danych terenowych oraz wyników badań laboratoryjnych;
-przygotowywanie i zestawianie elementów tekstowych, graficznych i obliczeniowych projektów badań i dokumentacji geologicznych złóż kopalin, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności