aplikacja Matura google play app store

Technik geofizyk

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace związane z prowadzeniem badań geofizycznych w celu poszukiwań złóż surowców mineralnych, gazu, ropy i wód pitnych oraz poznania budowy geologicznej obszarów; pracuje głównie w terenie w grupach polowych geofizycznych, stosując różnorodną aparaturę pomiarową, jak: teodolity, niwelatory, grawimetry, magnetometry, inklinatory, sejsmografy, geofony, liczniki Geigera-Müllera, wzmacniacze sejsmiczne, sondy itp.

Główne zadania:
-lokalizowanie stanowisk pomiarowych na podkładach geodezyjno-kartograficznych;
-przeprowadzanie pomiarów geofizycznych z powierzchni ziemi i w otworach wiertniczych metodami sejsmicznymi, geoelektrycznymi, magnetycznymi, grawimetrycznymi i radiometrycznymi;
-prowadzenie badań z zakresu hydrogeologii i geologii inżynierskiej;
-prowadzenie ewidencji uzyskanych wyników pomiarów;
-wstępne opracowywanie i interpretacja uzyskanych wyników pomiarów;
-zabezpieczanie aparatów i urządzeń pomiarowych;
-regulowanie, strojenie i wykonywanie drobnych napraw metodą wymiany wadliwych części i zespołów;
-zabezpieczanie i ewidencjonowanie materiałów geodezyjno-kartograficznych;
-rysowanie planów, map i przekrojów geofizycznych;
-opracowywanie dokumentacji badań i pomiarów;
-przygotowywanie danych do obróbki komputerowej (obliczeń i wykresów);
-pakowanie i transport urządzeń pomiarowych;
-nadzorowanie likwidacji wyrobisk powstałych w wyniku prac geofizycznych;
-uczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji wyników badań geofizycznych;
-nadzorowanie prac personelu pomocniczego, dbanie o bezpieczne i prawidłowe wypełnianie obowiązków.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności