aplikacja Matura google play app store

Technik geodeta

Współdziała z inżynierem geodetą przy prowadzeniu prac geodezyjnych takich jak: pomiary astronomiczne, grawimetryczne, zakładanie i pomiar osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, pomiary sytuacyjne, wysokościowe i topograficzne, wykonywane metodami pomiaru bezpośredniego i metodami fotogrametrycznymi.

Główne zadania:
 • dostarczanie niezbędnych danych (wyników pomiarów w terenie oraz danych archiwalnych) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej), map ewidencyjnych i map topograficznych
  w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji;
 • sporządzanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych;
 • przeprowadzanie wywiadu geodezyjnego w terenie dla założenia szczegółowych osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych, ustalenia lokalizacji punktów tych osnów, sporządzenia opisu obiektu itp.;
 • wykonywanie stabilizacji punktów szczegółowych osnów geodezyjnych;
 • dokonywanie pomiarów kątów, odległości, różnic wysokości;
 • opracowywanie map i profili terenu;
 • dokonywanie pomiarów sytuacji i rzeźby terenu, przekrojów i profilów, szczegółów technicznych kolejowych i drogowych, obiektów inżynierskich przemysłowych, budowlanych itp.;
 • wykonywanie pomiarów realizacyjnych, inwentaryzacyjnych, powykonawczych i kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów;
 • wykonywanie rozgraniczeń, podziałów i scaleń nieruchomości oraz scaleń
  i wymiany gruntów;
 • wyznaczanie elementów planów zagospodarowania przestrzennego, obiektów budownictwa ogólnego i przemysłowego;
 • wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami oraz zakładanie i aktualizowanie baz danych katastru nieruchomości;
 • zakładanie, prowadzenie i aktualizowanie ewidencji gruntów i budynków, również w systemie komputerowym;
 • wprowadzanie i aktualizowanie danych państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego;
 • sporządzanie kosztorysów prac geodezyjnych;
 • prowadzenie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej wykonanych prac;
 • obsługiwanie administracyjne ludności w zakresie geodezji, kartografii, ewidencji gruntów i budynków oraz gospodarki gruntami;
 • stosowanie elektronicznych instrumentów geodezyjnych współpracujących
  z siecią satelitarną oraz specjalistycznych programów geodezyjnych
  i projektowych;
 • stosowanie obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego
  i kartograficznego;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie geodezji; organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności