aplikacja Matura google play app store

Technik gazownictwa

Wykonuje i nadzoruje realizację zadań związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych, a także z montażem i eksploatacją instalacji gazowych; utrzymuje sprawność urządzeń gazowych wykonując konserwację, naprawy, modernizację i rozbudowę instalacji i sieci gazowych; przeprowadza przeglądy stanu technicznego sieci i instalacji gazu; sporządza dokumentację projektową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych; opracowuje przedmiary oraz kosztorysy robót.

Główne zadania:
 • wykonywanie i nadzorowanie robót sieciowych i instalacyjnych instalacji
  i sieci gazowych;
 • prowadzenie eksploatacji sieci i instalacji gazowych, w tym ich obsługiwanie, konserwowanie, remontownie i naprawianie;
 • prowadzenie prac kontrolno-pomiarowych instalacji i sieci gazowych oraz ocenianie ich stanu technicznego;
 • sporządzanie dokumentacji projektowej gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych;
 • wykonywanie przedmiarów oraz kosztorysowanie robót;
 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie robót związanych
  z wykonywaniem i eksploatacją sieci i instalacji gazowych, dozorowaniem pracy urządzeń gazowych oraz z modernizacją sieci i instalacji gazowych;
 • lokalizowanie oraz usuwanie awarii sieci i instalacji gazowych;
 • stosowanie aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • wykonywanie prób szczelności zewnętrznych i wewnętrznych przewodów gazowych za pomocą pompy i manometrów;
 • napełnianie zmontowanej instalacji gazem i przeprowadzanie kontrolnych prób szczelności instalacji;
 • prowadzenie dokumentacji budowy instalacji i sieci gazowych;
 • rozdzielanie, zlecanie i nadzorowanie wykonywania robót montażowych sieci gazowych i ich odbiór;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie gazownictwa; organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności