aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw uzależnień od mediów cyfrowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Działa na rzecz osób, rodzin, grup i środowisk społecznych zagrożonych negatywnymi skutkami korzystania z Internetu i gier komputerowych monitoruje, diagnozuje i prognozuje zachowania i aktywność dzieci i młodzieży przebywania w cyberprzestrzeni;
współpracuje z placówkami oświatowo-wychowawczymi, profilaktycznymi i terapeutycznymi w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Główne zadania:
katalogowanie zagrożeń, jakie niesie bezkrytyczne korzystanie dzieci i młodzieży z Sieci internetowej i gier komputerowych: fizycznych, psychicznych, moralnych, społecznych, intelektualnych;
diagnozowanie stopnia zaawansowania uzależnienia związanego z uzależnieniem od mediów cyfrowych: fazy zielonej, pomarańczowej, czerwonej;
prowadzenie badań nad uzależnieniami od cyberprzestrzeni wśród dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych;
określanie skutków uzależnień takich jak: pornografia, pedofilia, zagrożenia gier komputerowych, infoholizm, narkotyki i inne używki, samobójstwa, sekty, przemoc i agresja, hazard, terroryzm, prostytucja, cyberseks, zakupoholizm, cyberprzestępstwa;
dokonywanie analiz nowych zagrożeń świata wirtualnego i przeciwdziałania ich skutkom;
wyjaśnianie przyczyn niebezpieczeństw związanych ze światem wirtualnym;
projektowanie i realizacja programów profilaktycznych w powyższym obszarze dla różnych grup wiekowych;
uświadamianie nauczycielom i rodzicom niebezpieczeństw związanych z korzystaniem i wymianą informacji w sieci przez udostępnianie przez dzieci danych osobowych np. przy ściąganiu bezpłatnych programów;
współdziałanie z instytucjami profilaktycznymi i środowiskiem wychowawczym w zakresie profilaktyki i minimalizowania skutków uzależnień;
przygotowanie programów szkoleń dla rodziców z zakresu przyczyn, przebiegu i skutków uzależnień od mediów cyfrowych;
opracowywanie materiałów informacyjnych dotyczących zagrożeń cyberprzestrzeni;
propagowanie racjonalnego i bezpiecznego korzystania z najnowszych technologii przez dzieci, młodzież, dorosłych i osoby starsze, a także ogólnymi zasadami działań profilaktycznych i diagnostycznych.

Zadania dodatkowe:
prowadzenie szkoleń dla szkół oraz instytucji edukacyjnych przeciwdziałającym uzależnieniom dzieci i młodzieży od mediów cyfrowych; uczestniczenie w konferencjach, seminariach i spotkaniach prezentujących zagrożenia cyberprzestrzeni.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności