aplikacja Matura google play app store

Specjalista do spraw rachunkowości podatkowej

Odpowiada za tworzenie i prawidłowe stosowanie norm dotyczących rozliczeń podatków. Zajmuje się uzgadnianiem i rozliczaniem kont księgowych. Tworzy procedury ewidencji i rozliczeń finansowych z tytułu rachunkowości podatkowej.

Główne zadania:
 • zapewnianie i kontrolowanie poprawności księgowań pod kątem podatkowym i rachunkowym;
 • sprawowanie kontroli nad wewnętrznymi procedurami operacyjnymi w celu zapewnienia zgodności z prawem raportowania podatkowego;
 • przygotowywanie i nadzorowanie terminowych ewidencji i rozliczeń rachunkowych, w tym terminowego sporządzania deklaracji podatkowych: VAT, CIT, PIT, PFRON, podatek od nieruchomości, Intrastat itp.;
 • uzgadnianie kont podatkowych, księgowanie na kontach VAT, przetwarzanie płatności do/od lokalnych organów podatkowych;
 • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów księgowych, tj. faktur sprzedaży oraz ich księgowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
 • sporządzanie not miesięcznych, kwartalnych i rocznych do sprawozdań finansowych oraz aktywna współpraca podczas kontroli biegłego rewidenta i innych zewnętrznych kontroli podatkowych;
 • sporządzanie bilansu podatkowego (ustalanie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego) oraz rachunku wyników wg różnych wariantów sprawozdawczych;
 • sporządzanie analizy uzgodnienia między wynikiem bilansowym i podatkowym;
 • przygotowywanie analizy podatkowej planowanych aktywności i proponowanie najbardziej efektywnych podatkowo rozwiązań;
 • proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienie procesu przygotowywania deklaracji podatkowych;
 • opiniowanie sporządzanych umów z kontrahentami w zakresie rozliczeń finansowych i podatkowych;
 • sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań finansowych, raportów statystycznych i do NBP;
 • aktywna współpraca i reprezentowanie spółki w kontaktach z doradcami podatkowymi oraz organami podatkowymi;
 • aktywna współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu wyjaśnienia powstałych wątpliwości dotyczących kwestii związanych z rozliczeniem podatkowym oraz w celu zapewnienia poprawnego raportowania podatkowego, a także zapewnianie wsparcia merytorycznego w procesie opracowywania i wdrażania wewnętrznej polityki rachunkowości;
 • bieżące monitorowanie interpretacji i orzecznictwa podatkowego oraz bieżące analizowanie zdarzeń gospodarczych pod kątem prawa podatkowego.

Zadania dodatkowe:
sporządzanie dokumentacji cen transferowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności