aplikacja Matura google play app store

Rzeczoznawca majątkowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości oraz wartość maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
Rzeczoznawca majątkowy jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest określanie wartości nieruchomości wszędzie tam, gdzie występuje taka potrzeba, a także wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Sporządzana wycena ma formę operatu szacunkowego, który jest opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy może ponadto wydawać opinie w zakresie: skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, określania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Rzeczoznawca majątkowy może prowadzić profesjonalne doradztwo w zakresie inwestowania w nieruchomości. Biegłych sądowych z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego powołuje się spośród osób posiadających uprawnienia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy nie może odmówić pełnienia tej funkcji. Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo, w ramach spółki osobowej lub w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie szacowania nieruchomości.

Główne zadania:
  • analizowanie rynku nieruchomości;
  • określanie wartości nieruchomości;
  • doradzanie w zakresie rynku nieruchomości;
  • oznaczanie odrębnej własności lokalu;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. oraz wymaganiami ergonomii.


Rzeczoznawcą majątkowym może zostać osoba fizyczna posiadająca wykształcenie wyższe, bez określenia kierunku, która ukończyła studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości (obowiązek ten nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości), odbyła praktykę zawodową oraz w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymała wynik pozytywny i zdała egzamin na uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości. Uprawnienia nadaje minister właściwy ds. budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa osobom, które spełniły powyższe wymagania. Z dniem wpisu do Centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych – osoba nabywa prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawca majątkowy”. Tytuł zawodowy podlega ochronie prawnej. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Osoba wykonująca zawód rzeczoznawcy majątkowego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi. Zawodu rzeczoznawcy majątkowego nie może wykonywać osoba, która była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za przestępstwa skarbowe oraz za inne przestępstwa mające znaczenie ze względu na wykonywany zawód.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności