aplikacja Matura google play app store

Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za spełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w nowo budowanych lub przebudowywanych obiektach oraz w procesach technologicznych; dokonuje oceny projektu architektonicznego lub procesu technologicznego dla przemysłu; wydaje opinię o analizowanym projekcie.

Główne zadania:
 • przyjęcie zlecenia od inwestora, jednostki projektowej bądź projektanta na wydanie opinii o projekcie architektoniczno-budowlanym lub procesie technologicznym;
 • zapoznanie się z dokumentacją i projektem architektoniczno-budowlanym obiektu administracyjnego, przedszkola, szkoły, zakładu pracy, biura, szpitala itp.;
 • zapoznanie się z projektem procesu technologicznego mającym zastosowanie w przemyśle;
 • dokonywanie analizy projektu ze względu na jego specyfikę, charakter i przeznaczenie;
 • sprawdzanie zgodności przyjętych w projekcie rozwiązań z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganiami ergonomii oraz normami;
 • analizowanie przyjętych rozwiązań pod kątem likwidowania bądź ograniczania zagrożeń, jakie może spowodować projektowany proces technologiczny;
 • wydawanie opinii o analizowanym projekcie oraz umieszczenie na rzucie projektu pieczęci zawierającej klauzulę z opinią oraz pieczęć imienną;
 • prowadzenie rejestru opiniowanych projektów;
 • dokonywanie kontroli zgodności obiektów lub procesu technologicznego z projektem;
 • udział w okresowych szkoleniach (co 5 lat) organizowanych w jednostce organizacyjnej upoważnionej przez Głównego Inspektora Pracy;
 • zaznajamianie się z nowo wydanymi przepisami, z normami i wydawnictwami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.


Zadania dodatkowe:
weryfikowanie dokumentacji projektowej wszystkich branż, planów zagospodarowania obiektów i zakładów pracy w zakresie bhp, ergonomii, ppoż. i Sanepid-u; występowanie w sprawach spornych jako biegły sądowy lub ekspert stron w sprawach dotyczących potwierdzenia zgodności projektu z przepisami bhp, wymaganiami ergonomii oraz normami w tym zakresie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności