aplikacja Matura google play app store

Rzeczoznawca

wybrane grupy: zawody ogólne

Wykorzystując wiedzę i umiejętności dokonuje w swojej specjalności fachowej oceny rzeczy, zjawisk, zachowań, zdarzeń, przy użyciu różnorodnych metod i dostępnego sprzętu, w formie ekspertyz umożliwiających zleceniodawcom (osobom fizycznym i prawnym, takim jak: zakład ubezpieczeń, sąd, organizacja konsumencka, przedsiębiorstwo handlowe, przewoźnik, cech rzemieślniczy) podjęcie właściwych decyzji.

Główne zadania:
badanie przedstawionego do ekspertyzy przedmiotu, przy użyciu miar i wag bądź też analizy fizycznej lub chemicznej;porównywanie cech badanego przedmiotu z cechami uznawanymi za wzorcowe, np. z warunkami technicznymi odbioru, normami jakościowymi; ocena, w jakiej mierze zróżnicowanie tych cech w stosunku do wzorcowych wpływa na jakość przedmiotu i ewentualnie dyskwalifikuje jego wartość;
określanie wad ukrytych przedmiotu, które spowodowały lub mogą spowodować przedwczesne jego zużycie czy też wypadek;
ocena wpływu stopnia fachowości pracownika na jakość wytwarzanego przez niego przedmiotu lub prawidłowość wykonania usługi;
ocena autentyczności, autorstwa, okresu powstania czy wartości artystycznej dzieł sztuki, przedmiotów zabytkowych itp.;
określanie na podstawie cenników, własnej wiedzy, doświadczenia i intuicji wartości danego przedmiotu;
przeprowadzanie oględzin miejsca wypadku oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów i badań;
zbieranie informacji dotyczących okoliczności i przebiegu wypadku;
przeprowadzanie rekonstrukcji zdarzeń;
badanie reakcji i zachowań sprawców wypadku pod kątem ich fachowości, stanu zdrowia itp.;
ustalanie przyczyn wypadku;
opracowywanie pisemnej opinii na badany temat i dostarczanie jej zleceniodawcy;
aktualizowanie swojej wiedzy w zakresie zmieniających się wzorców, norm, technologii badań oraz służących tym celom urządzeń.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności