aplikacja Matura google play app store

Pielęgniarka oddziałowa

Planuje, organizuje i kontroluje pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego, bierze udział w bezpośredniej opiece nad chorym oraz sprawuje funkcje administracyjne związane z działalnością oddziału szpitalnego.

Główne zadania:
 • planowanie pracy własnej i podległego personelu (harmonogramy dzienne i okresowe);
 • dobór prawidłowych metod postępowania pielęgnacyjnego stosownie do kwalifikacji personelu;
 • zbieranie informacji, podejmowanie decyzji dot. podziału i przydziału pracy, zapewnienie warunków realizacji zadań;
 • prowadzenie nadzoru, oceny i kontroli pracy podległego personelu zgodnie z obowiązującymi przepisami, kodeksem etyki zawodowej, opiniami pacjentów i personelu lekarskiego;
 • organizowanie zaopatrzenia w leki (pobieranie leków z apteki oraz kontrola ich przechowywania i podawania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami higieny i aseptyki);
 • organizowanie czasu wolnego chorych (np. udział w przyjmowaniu na oddział, wypisywanie pacjenta, czuwanie nad żywieniem) oraz wykonywanie zróżnicowanych czynności pielęgnacyjnych i leczniczych;
 • organizowanie i wpływ na prawidłową realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w stosunku do chorych i ich rodzin/opiekunów;
 • uczestnictwo w tworzeniu planu opieki, poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązania na rzecz usprawniania pracy oraz poprawy jakości udzielanych świadczeń;
 • monitorowanie, ocena i analiza jakości pielęgnowania chorych;
 • zapewnienie planowego i terminowego wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych;
 • dbałość o poziom satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń pielęgniarskich;
 • zapewnienie właściwego przepływ informacji o pacjencie między wszystkimi członkami zespołu medycznego;
 • prowadzenie dokumentacji (dokumentowanie działalności pielęgnacyjnej na oddziale oraz stanu zdrowia pacjentów);
 • udzielanie pomocy nowym pracownikom w procesie adaptacji do zadań zawodowych (instruktaż z zakresu teorii i praktyki, demonstracja, sprawowanie kontroli, mediacja w sytuacjach konfliktowych itp.;
 • dbałość o zabezpieczenie mienia oddziału;
 • nadzorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego oddziału;
 • współpraca z personelem lekarskim a także z innymi oddziałami i placówkami znajdującymi się na terenie szpitala;
 • współpraca z lekarzem i dietetykiem w sprawie żywienia pacjentów (diety);
 • inicjowanie i nadzorowanie procesu doskonalenia zawodowego podległego personelu (w zależności od indywidualnych potrzeb oraz możliwości organizacyjnych i ekonomicznych placówki szpitalnej).źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności