aplikacja Matura google play app store

Nawigator lotniczy

wybrane grupy: zawody ogólne

Jako członek załogi statku powietrznego współdziała z jego pilotem (pilotami) w nawigowaniu, tj. w prowadzeniu po wyznaczonej trasie statku powietrznego od lotniska startu do lotniska zamierzonego lądowania.

Główne zadania:
aktywne asystowanie dowódcy statku powietrznego w przygotowaniu do lotu pod względem nawigacyjnym, tj. zebranie informacji meteorologicznych i nawigacyjnych, dotyczących trasy lub rejonu lotu oraz wykorzystywanych lotnisk, dokonywanie obliczeń nawigacyjnych oraz sporządzanie planu nawigacyjnego albo odpowiedniej korekty do powtarzalnego lotu i przekazywanie tych dokumentów, po akceptacji przez dowódcę statku powietrznego, służbie ruchu lotniczego;
uczestniczenie w przejęciu statku powietrznego do lotu od służby technicznej w zakresie kontroli sprawności wyposażenia nawigacyjnego i radiokomunikacyjnego statku, łącznie z uczestniczeniem w próbach funkcjonowania tego wyposażenia i podpisaniem odpowiednich dokumentów;
nastawianie podczas lotu urządzeń nawigacyjnych, określanie pozycji statku po- wietrznego i przekazywanie pilotowi danych niezbędnych do utrzymania lotu wzdłuż wybranej trasy, prowadzenie dziennika nawigacyjnego lotu, prowadzenie korespondencji radiotelefonicznej ze służbą ruchu lotniczego w tych etapach lotu, w których zostało to zlecone;
w razie potrzeby zmiany trasy lotu lub lotniska zamierzonego lądowania, dokonanie odpowiednich obliczeń nawigacyjnych i przekazanie pilotowi odpowiednich danych do skierowania statku powietrznego na zmienioną trasę;
wykonywanie innych czynności przewidzianych instrukcjami lotniczymi lub zleconych przez dowódcę statku powietrznego;
wykonywanie czynności ratowniczych określonych instrukcjami lotniczymi w razie zagrożenia bezpieczeństwa lotu, przymusowego lądowania lub wodowania czy wypadku statku powietrznego;
uczestniczenie w czynnościach załogi lotniczej po lotach: przekazywanie służbie technicznej uwag dotyczących działania wyposażenia nawigacyjnego i radiokomunikacyjnego, wypełnianie dokumentów operacyjnych w części dotyczącej trasy wykonanego lotu, czasów startów, lądowań, przelatywania przez znaczące punkty nawigacyjne, czasów trwania lotów, działania naziemnych urządzeń nawigacyjnych.

Zadania dodatkowe:
po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia - wykonywanie funkcji instruktorskich przy szkoleniu i sprawdzaniu umiejętności zawodowych nawigatorów oraz funkcji inspektorskich i kierowniczych - szefa grupy nawigatorów w przedsiębiorstwie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności