aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel wiedzy o kulturze

Planuje, organizuje i realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu wiedzy o kulturze zgodnie z podstawą programową; wspiera uczniów w rozwoju; realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; przestrzega obowiązujących przepisów, regulaminów i statutów.

Główne zadania:
 • planowanie, organizowanie i realizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zakresu wiedzy o kulturze zgodnie z podstawą programową;
 • wyposażanie uczniów w wiedzę z zakresu wiedzy o kulturze, w tym m.in.: odbieranie wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji, (odbieranie tekstów kultury i wykorzystywanie informacji w nich zawartych,
  z uwzględnieniem specyfiki medium, w którym są przekazywane);
 • tworzenie wypowiedzi z posługiwaniem się różnymi mediami, takimi jak: słowo mówione i pisane, obraz malarski, fotograficzny, filmowy, dźwięk, widowisko, środki multimedialne;
 • aktywne współtworzenie kultury lokalnej – szkoły, dzielnicy, miejscowości; analizowanie i interpretowanie tekstów kultury;
 • kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych
  i praktycznych określonych w minimum programowym przedmiotu;
 • realizowanie programów nauczania wiedzy o kulturze wg zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
 • analizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem wiedzy o kulturze;
 • udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
 • stałe ocenianie wiedzy uczniów i ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
 • współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
 • zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość
  o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
 • wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
 • kształcenie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie;
 • podwyższanie swoich kompetencji/kwalifikacji poprzez branie udziału
  w różnych formach doskonalenia;
 • dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów;
 • reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia
  i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
 • zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;
 • krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
 • realizowanie założeń polityki edukacyjnej państwa oraz znajomość prawa oświatowego i prawa pracy i ich przestrzeganie;
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej.


Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji wychowawcy klasy; prowadzenie koła zainteresowań, organizowanie wycieczek szkolnych, opiekowanie się młodzieżą w ramach zorganizowanych form wypoczynku; opiekowanie się studentami / słuchaczami odbywającymi praktyki nauczycielskie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności