aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel w placówkach pozaszkolnych

Planuje, organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze stałe, okresowe i okazjonalne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia poznawcze i artystyczne dzieci i młodzieży lub zajęcia sportowe, rekreacyjne i turystyczne w domach kultury, pałacach młodzieży, ogrodach jordanowskich, międzyszkolnych ośrodkach sportowych, ogniskach pracy pozaszkolnej.

Główne zadania:
- prowadzenie (w formie pracowni, np. naukowych lub plastycznych, zespołów sportowych, grup świetlicowych, sekcji, np. turystyki pieszej) zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży, pogłębiających i rozszerzających wiedzę wykraczającą poza programy szkolne, z różnych dziedzin nauki, techniki, kultury i sztuki, podnoszących sprawność fizyczną, rozwijających nawyki czynnego wypoczynku oraz uprawiania wybranej dyscypliny sportu;
- planowanie tematyki, form i metod prowadzonych zajęć, często według własnych, autorskich pomysłów;
- planowanie i częściowe przygotowywanie dla uczestników zajęć: materiałów, narzędzi, sprzętu niezbędnych do pracy na zajęciach;
- prowadzenie dokumentacji przebiegu zajęć w formie dziennika zajęć;
- organizowanie przeglądów, wystaw, konkursów, zawodów oraz imprez dla uczestników zajęć, a także środowiska lokalnego;
- stymulowanie działań twórczych dzieci i młodzieży w ramach prowadzonych zajęć poprzez inspiracje tematyczne i formalne, np. plenery, wycieczki, zwiedzanie wystaw, oglądanie sztuk teatralnych, pracowni naukowych, muzeów itp.;
- współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym przy organizacji imprez i prezentacji dokonań dzieci i młodzieży;
- doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
- udział z przygotowaną grupą uczestników w krajowych i zagranicznych prezentacjach, zawodach i imprezach.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie przedmiotów uzupełniających lub autorskich w szkole.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności