aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel technologii informatycznych w placówkach pozaszkolnych

Planuje, organizuje i realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w zakresie technologii informatycznych zgodnie z programem zajęć obowiązującym w danej placówce pozaszkolnej; tworzy i rozwija programy zajęć z technologii informatycznych; organizuje i nadzoruje różne formy aktywności podopiecznych; wspiera podopiecznych w rozwoju.

Główne zadania:
 • planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zakresu technologii informatycznych zgodnie z programem obowiązującym w danej placówce;
 • tworzenie i rozwijanie nowych programów zajęć z zakresu technologii informatycznych w placówce pozaszkolnej, w tym aktualizowanie treści programowych;
 • realizowanie zajęć i przekazywanie podopiecznym wiedzy i umiejętności
  z zakresu technologii informatycznych w zakresie: korzystania z Internetu, zbierania informacji na określony temat, komunikacji, przetwarzania informacji, promocji i reklamy w Internecie, projektowania i tworzenia stron internetowych, grafiki komputerowej, wykorzystywania multimedialnych zasobów cyfrowych, wykorzystywania technologii informacyjnej jako pomocy w nauce, baz danych, bezpieczeństwa w sieci, obsługi programów komputerowych itp.;
 • stosowanie zasad współczesnej dydaktyki, nowoczesnych metod nauczania
  i środków dydaktycznych w trakcie zajęć technologii informatycznych;
 • doskonalenie metod nauczania technologii informatycznych;
 • ocenianie wiedzy i umiejętności podopiecznych i ich postępów w nauce
  i rozwoju w obszarze technologii informatycznych oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
 • współdziałanie z placówkami szkolnymi, innymi nauczycielami własnej placówki pozaszkolnej i rodzicami w zakresie prowadzonych zajęć i działań wychowawczych;
 • zapewnianie podopiecznym odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie;
 • wdrażanie podopiecznych do samodzielnej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu technologii informatycznych;
 • podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia;
 • współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania technologii informatycznych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowe.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie koła zainteresowań, organizowanie udziału podopiecznych w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności