aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej

Nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej (reedukator) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom napotykającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły; rozpoznaje indywidualne możliwości rozwojowe ucznia (diagnoza i prognoza pedagogiczna) zarówno w sferze motywacji do uczenia się, jak i w zakresie posiadanych umiejętności szkolnych oraz możliwości uczenia się.

Główne zadania:
- badanie i analizowanie psychologiczno-pedagogicznych czynników wpływających na funkcjonowanie szkolne ucznia;
- diagnozowanie sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia;
- opracowywanie programu pomocy dziecku ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
- organizowanie i prowadzenie zajęć specjalistycznych - korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiających uzyskanie osiągnięć zgodnych z programem dla danego etapu edukacyjnego;
- prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów i rodziców, w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju;
- udzielanie porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
- prowadzenie warsztatów dla rodziców i nauczycieli, w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych;
- współpraca ze specjalistami służby zdrowia, psychologami, pedagogami i innymi specjalistami, w celu przygotowania wielospecjalistycznej diagnozy i uzyskania trwalszych efektów terapeutycznych;
- prowadzenie dokumentacji badań, diagnoz i działalności terapeutycznej;
- współpraca z instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi organizującymi różne formy pomocy specjalistycznej;
- dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie innych zajęć specjalistycznych o charakterze terapetycznym, o ile posiada przygotowanie specjalistyczne, np. w zakresie psychoterapii, socjoterapii, - pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego, opiekuna stażu, edukatora, eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności