aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel psycholog

Organizuje w szkole (placówce) pomoc psychologiczną, a w szczególności diagnozuje, opiniuje, orzeka, prowadzi psychoterapię oraz udziela pomocy psychologicznej poprzez pomoc wychowawcom, współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi.

Główne zadania:
- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej, w celu zminimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeniom zachowania;
- badanie i analizowanie psychologicznych problemów związanych z nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży;
- diagnozowanie zaburzeń;
- diagnozowanie sytuacji wychowawczych, w celu wspierania rozwoju ucznia (wychowanka);
- określanie odpowiednich form pomocy psychologicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych, doradczych i interwencyjnych;
- stosowanie psychoterapii, rehabilitacji psychologicznej, prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych i terapeutycznych;
- prowadzenie poradnictwa i doradztwa w zakresie badanych zjawisk i kategorii;
- dokumentowanie przebiegu działań diagnostyczno-terapeutyczno-doradczych;
- współpraca z instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi organizującymi różne formy pomocy psychologicznej;
- dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Zadania dodatkowe:
- prowadzenie innych zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, o ile posiada przygotowanie specjalistyczne, np. w zakresie terapii pedagogicznej, socjoterapii, - pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego, opiekuna stażu, edukatora, eksperta wchodzącego w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności