aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel przysposobienia obronnego

Planuje, organizuje i realizuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z przysposobienia obronnego zgodnie z podstawą programową dla szkół ponadgimnazjalnych; wspiera uczniów w rozwoju umiejętności związanych z obronnością, zachowaniem się w sytuacji zagrożenia oraz podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych.

Główne zadania:
 • planowanie i organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  z przysposobienia obronnego zgodnie z podstawą programową dla szkół ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące i profilowane, technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa na podbudowie gimnazjum);
 • kształtowanie świadomości obronnej młodzieży, obejmującej wiedzę
  z zakresu zagrożeń w czasie pokoju, ich źródeł i form występowania, zagrożeń w czasie kryzysu militarnego i wojny, psychologicznych skutków sytuacji kryzysowych i sposobów ich łagodzenia, systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, roli i zadań sił zbrojnych   w systemie obronności państwa, organizacji obrony cywilnej i zasady powszechnej samoobrony w przypadku zagrożeń oraz wybranych problemów międzynarodowego prawa humanitarnego;
 • wyposażanie uczniów w umiejętności z zakresu ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy, w tym: ocenianie sytuacji w miejscu wypadku, zabezpieczenie miejsca wypadku, ocenianie stanu poszkodowanego
  i kontrolowanie jego funkcji życiowych, udzielenie pierwszej pomocy
  w przypadku oparzeń, złamań i zwichnięć, krwotoków, duszenia się ciałem obcym, utraty przytomności, utraty oddechu, zatrzymania krążenia, wstrząsu pourazowego itp.;
 • kształtowanie u uczniów racjonalnych zachowań w sytuacjach szczególnych oraz przygotowanie ich do uczestnictwa w przedsięwzięciach obronnych organizowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje społeczne;
 • przygotowywanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań
  w sytuacjach kryzysowych i rozwijania umiejętności organizatorskich w tej dziedzinie;
 • stosowanie w trakcie prowadzenia zajęć zasad współczesnej dydaktyki
  i nowoczesnych metod nauczania oraz środków dydaktycznych nakierowanych na aktywne metody nauczania i wspieranie uczniów
  w pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa;
 • aktualizowanie treści kształcenia ujętych w programie kształcenia w związku z rozwojem dziedziny przysposobienia obronnego;
 • ocenianie wiedzy uczniów i ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
 • zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki poprzez dbałość
  o pracownię przedmiotową i jej wyposażenie zgodne ze standardem określonym w podstawie programowej;
 • współpracowanie z rodzicami i opiekunami uczniów w kwestiach dydaktyki
  i wychowania;
 • podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez branie udziału w różnych formach doskonalenia;
 • współdziałanie z nauczycielami innych przedmiotów w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia metod nauczania i wychowania;
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania przedmiotu przysposobienia obronnego;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej.


Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji wychowawcy klasy; prowadzenie koła zainteresowań, organizowanie wycieczek szkolnych oraz opiekowanie się młodzieżą w ramach zorganizowanych form wypoczynku; prowadzenie lekcji z zakresu nauki pierwszej pomocy i obrony cywilnej w blokach tematycznych i ścieżkach edukacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach; opiekowanie się studentami / słuchaczami odbywającymi praktyki nauczycielskie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności