aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel przewlekle chorych i niepełnosprawnych ruchowo

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi zajęcia terapeutyczno-dydaktyczno-wychowawcze w placówkach leczniczych (szpitalach, klinikach, sanatoriach, prewentoriach i oddziałach terapeutycznych) oraz szkołach i ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci chorych z uszkodzonym narządem ruchu i z mikrouszkodzeniami centralnego układu nerwowego.

Główne zadania:
- prowadzenie zajęć terapeutyczno-wychowawczych na wszystkich poziomach rozwoju dziecka (3-6 lat, 7-15 lat, 16-20 lat), mających na celu: wspomaganie procesu leczenia i procesu adaptacji ucznia do nowego środowiska, a także jego readaptacji po powrocie do domu i macierzystej szkoły, zapobieganie ujemnym skutkom sytuacji zdrowotnej ucznia, korygowanie wszelkich nieprawidłowości rozwojowych, kompensowanie defektów fizycznych i psychicznych, kształtowanie prawidłowego obrazu choroby (niepełnosprawności) i własnej osoby w różnorodnych formach indywidualnych i zbiorowych np. (terapii zajęciowej, terapii zabawą, muzykoterapii, ergoterapii, ateterapii, biblioterapii, treningu relaksacyjnego, terapii podtrzymującej);
- współpraca z personelem medycznym i wspomagającym (lekarzem, pielęgniarką, terapeutą, rehabilitantem, psychologiem, asystentem socjalnym, kinezoterapeutą, salową itp.);
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ramach przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych na wszystkich poziomach kształcenia (przedszkole, szkoła podstawowa. szkoła ponadpodstawowa ogólnokształcąca i zawodowa oraz pomaturalna), w celu umożliwienia choremu i niepełnosprawnemu dziecku wszechstronnego rozwoju, na miarę indywidualnych możliwości, i przygotowania go do aktywnego życia w społeczeństwie;
- planowanie procesu terapeutyczno-dydaktyczno-wychowawczego w ramach prowadzonych zajęć (np. zajęć przedszkolnych, lekcji, zajęć terapeutyczno- wychowawczych), opracowywanie indywidualnych minimów programowych, rozkładów materiału, okresowych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, konspektów);
- opracowywanie specyficznych pomocy dydaktycznych do pracy w zespołach wieloklasowych wielopoziomowych oraz do nauczania indywidualnego (np. indywidualne fiszki, karty pracy, indywidualne zestawy pomocy), gromadzenie zbiorów pomocy dydaktycznych;
- opracowywanie narzędzi pomiarów efektów pracy ucznia i analizowanie wyników nauczania, ocenianie uczniów;
- podnoszenie kwalifikacji przez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
- utrzymywanie kontaktów z rodzicami i szkołami macierzystymi wychowanków.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności