aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel przedszkola

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, w zakresie minimum programowego wychowania przedszkolnego.

Główne zadania:
- wyposażanie dzieci w podstawową wiedzę dotyczącą poznawania siebie i najbliższego środowiska (dziecko, rodzina, środowisko) oraz związaną z utrzymywaniem zdrowia, higieny i bezpieczeństwa, kształtowanie wrażliwości estetycznej i rozwijanie form twórczości dziecięcej, poprzez wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dzieci, z wykorzystaniem ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, doprowadzanie dzieci do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole;
- kształtowanie u dzieci podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych, określonych w minimum programowym;
- realizowanie programów wychowania przedszkolnego według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
- aktualizowanie treści wychowania i kształcenia w związku z rozwojem nauk psychologiczno-pedagogicznych;
- udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
- stałe ocenianie wiedzy i umiejętności dzieci oraz analizowanie ich niepowodzeń;
- współdziałanie z nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- zapewnianie dzieciom (uczniom) odpowiednich warunków do nauki i zabawy;
- wdrażanie dzieci do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu wychowania przedszkolnego;
- kształcenie dzieci w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;
- poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu wychowania przedszkolnego, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
- dbanie o rozwój psychofizyczny dzieci;
- reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku dziecka i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
- zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;
- krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
- realizowanie założeń polityki edukacyjnej państwa i przestrzeganie prawa oświatowego.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego; - organizowanie wycieczek, opieka nad dziećmi w ramach zorganizowanych form wypoczynku; - pełnienie funkcji wychowawcy grupy;opiekowanie się studentami (słuchaczami) odbywającymi praktyki nauczycielskie.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności