aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w liceach profilowanych, szkołach zawodowych i policealnych szkołach zawodowych w różnych zawodach ekonomicznych, dba o wykształcenie u uczniów umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w podstawach programowych kształcenia w poszczególnych zawodach.

Główne zadania:
- wyposażanie uczniów w wiedzę niezbędną z zakresu nauczania przedmiotu, np. ekonomii, ekonomiki, statystyki, sprawozdawczości, finansów, bankowości;
- kształtowanie podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych przewidzianych w programie nauczania;
- realizowanie programu nauczania przy zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
- stosowanie w nauczaniu praw ekonomicznych, mechanizmów i narzędzi gospodarki rynkowej, posługując się podręcznikami ekonomicznymi, aktami prawnymi, instrukcjami, oprogramowaniem komputerowym, rocznikami statystycznymi, tabelami, fakturami i blankietami, dziennikami urzędowymi;
- wdrażanie uczniów do systematycznej pracy z zakresu nauczanych przedmiotów oraz samodzielnego rozwiązywania problemów;
- przygotowywanie uczniów do wykonywania zadań związanych z ich przyszłą pracą;
- nauczanie zasad społecznego procesu gospodarowania;
- realizowanie programu nauczania w zakresie sporządzania i kontroli dokumentów księgowych;
- realizowanie programu nauczania w zakresie pojęć i zasad polityki pieniężnej oraz zasad rachunkowości;
- nauczanie interpretacji wskaźników statystycznych;
- doskonalenie metod nauczania i wychowania;
- ocenianie stopnia opanowania materiału naukowego przez ucznia oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń, stosowanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów;
- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
- współpraca z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych w celu korelacji treści kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;
- współpraca z zakładami pracy z regionu, dla którego szkoła przygotowuje kadry;
- doskonalenie własnych kwalifikacji przez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia i samokształcenia;
- współdziałanie z rodzicami na rzecz klasy i szkoły;
- uczestniczenie w zebraniach, konferencjach naukowych oraz szkolnych.

Zadania dodatkowe:
- pełnienie funkcji wychowawcy klasy; - koordynowanie praktyk uczniowskich; - prowadzenie komisji przedmiotów zawodowych, kół zainteresowań.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności