aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel religii w szkole podstawowej

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu religia w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Główne zadania:
kształtowanie u uczniów podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych określonych w minimum programowym przedmiotu;
zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;
wyposażanie uczniów w wiedzę ogólną z zakresu podstaw teologii, zasad i systemu wartości wyznawanej religii, jej rozwoju i historii oraz problemów moralnych stojących przed współczesnym człowiekiem;
realizowanie programów nauczania religii według zasad współczesnej dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków dydaktycznych;
aktualizowanie treści kształcenia w związku z rozwojem nauk teologicznych i humanistycznych;
udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;
stałe ocenianie umiejętności uczniów, ich postępów w nauce oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń;
uczestniczenie w wewnątrz szkolnych formach doskonalenia nauczycieli;
zapewnianie uczniom odpowiednich warunków do nauki;
wdrażanie uczniów do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu nauczanego przedmiotu;
kształcenie uczniów w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i postawy niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie;
poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu nauczanego przedmiotu, wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
dbanie o rozwój psychofizyczny uczniów; reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku ucznia i współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;
krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;
prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
realizowanie założeń polityki edukacyjnej państwa, znajomość prawa oświatowego, prawa pracy oraz ich przestrzeganie.

Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji nauczyciela-konsultanta, nauczyciela-doradcy metodycznego; pełnienie funkcji opiekuna organizacji szkolnej, organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kształtujących aktywność społeczną i umiejętność spędzania czasu wolnego takich jak: prowadzenie koła zainteresowań, zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych, opiekowanie się uczniem w czasie wycieczek, turniejów, zawodów i olimpiad; pełnienie funkcji wychowawcy klasy; opiekowanie się studentami (słuchaczami) odbywającymi praktyki nauczycielskie; pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczyciela stażysty; inne, wynikające ze statutu szkoły.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności