aplikacja Matura google play app store

Nauczyciel nauczania na odległość

wybrane grupy: zawody ogólne

Przekazuje wiedzę i kształtuje umiejętności, wspiera i towarzyszy uczniowi w trakcie samodzielnego przyswajania wiedzy za pośrednictwem technologii telekomunikacyjnych, mediów elektronicznych oraz drogą korespondencyjną; przygotowuje scenariusze zajęć, materiały multimedialne i tradycyjne; prowadzi wykłady i zajęcia interaktywne w szkołach wyższych, na kursach i szkoleniach oraz platformach e-learningowych; ocenia i kontroluje postępy ucznia w nauce.

Główne zadania:
 • przygotowanie autorskiego programu nauczania (lub jego adaptacja) oraz dokonanie podziału materiału nauczania na moduły;
 • opracowanie treści modułów w formie tekstowej wzbogaconej o elementy multimedialne;
 • opracowywanie scenariuszy lekcji i zajęć wspomaganych prezentacjami multimedialnymi;
 • dobór metod i technik przekazu treści oraz form interakcji uczących się do zakładanych celów dydaktycznych (np.: prezentacja, ćwiczenia, testy);
 • przygotowywanie materiałów multimedialnych bądź wykorzystywanie już istniejących: ilustracji, komentarzy dźwiękowe, animacji, krótkich sekwencji filmowych, przykładów, ćwiczeń, tekstów i zadań zarejestrowanych na nośnikach elektronicznych;
 • opracowywanie materiałów dostępnych w formie serwisów internetowych zawierających oprogramowanie edukacyjne;
 • prowadzenie wirtualnych wykładów i interaktywnych zajęć w czasie rzeczywistym za pomocą wideokonferencji;
 • monitorowanie efektów kształcenia za pomocą systemu kontroli postępów w nauce: testów, sprawdzianów i egzaminów;
 • stosowanie w nauczaniu na odległość takich bodźców i motywacji do nauki jak: zachęta, aktywizowanie, ocenianie i kontrolowanie wyników nauczania;
 • kierowanie się w nauczaniu na odległość zasadą obiektywizacji nauczania oraz zasadą różnicowania mediów;
 • przygotowywanie materiałów drukowanych dla studentów, uczestników kursów lub szkoleń;
 • udzielanie konsultacji oraz kontaktowanie się z uczniami za pośrednictwem poczty e-mail, przez komunikatory, media społecznościowe oraz bezpośrednio na okresowych spotkaniach;
 • uczestnictwo w audio i wideokonferencjach na platformach e-learningowych;
 • współpraca z dydaktykiem oraz egzaminatorem on-line;
 • wspieranie uczących się na odległość w formie informacji, e-doradztwa, promowania i polecania materiałów do nauki itp.;
 • stałe podnoszenie i doskonalenie umiejętności w obszarze nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych: sprawne poruszanie się w mediach społecznościowych, platformach e-learningowych typu moodle itp.


Zadania dodatkowe:
samodzielne tworzenie środków dydaktycznych: prezentacji multimedialnych, interaktywnych ćwiczeń, gier i quizów do nauczania na odległość a także tworzenie / montowanie filmów i nagrań dźwiękowych; łączenie nauczania tradycyjnego z nauczaniem na odległość w formie kursów „mieszanych” (blended learning).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności