aplikacja Matura google play app store

Kontroler rozliczeń podatkowych

Zajmuje się prowadzeniem kont szczegółowych podatników, prawidłową ewidencją przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków i opłat, kontrolą terminowości wpłacania podatków, likwidacją nadpłat, sporządzaniem informacji o wielkości dochodów, przypisów i sald za okresy sprawozdawcze.

Główne zadania:
- księgowanie na kontach analitycznych przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych;
- analizowanie terminowości dokonywanych wpłat podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych;
- prawidłowe naliczanie odsetek za zwłokę w przypadku nieterminowych wpłat;
- niezwłoczne wystawianie upomnień, a następnie tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe i niepodatkowe;
- prowadzenie ewidencji wystawionych tytułów wykonawczych, bieżąca ich aktualizacja oraz terminowe przekazywanie do działu egzekucyjnego;
- terminowe sporządzanie obowiązujących sprawozdań, zestawień itp.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności