aplikacja Matura google play app store

Kontroler państwowy

Przeprowadza kontrolę działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych; wydaje opinie o funkcjonowaniu działalności kontrolowanych jednostek organizacyjnych; przedstawia wnioski z wyników kontroli.

Główne zadania:
- podejmowanie kontroli zlecanych przez Sejm i jego organy;
- podejmowanie kontroli z własnej inicjatywy;przeprowadzanie czynności kontrolnych, a w szczególności badanie wykonania budżetu państwa, realizacji ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej jednostek kontrolowanych;
- przedkładanie Sejmowi analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej;
- przekładanie Sejmowi opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów;
- przedkładanie Sejmowi informacji o wynikach kontroli, wniosków w sprawie rozstrzygnięcia określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne oraz wystąpień zawierających wynikające z kontroli zarzuty dotyczące rządu i innych osób prawnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności