aplikacja Matura google play app store

Kontroler jakości produktów spożywczych

wybrane grupy: zawody ogólne

Kontroluje jakość produktów spożywczych oraz warunki przechowywania i transportu przed dopuszczeniem produktów do obrotu handlowego; przeprowadza badania cech produktów na ich zgodność z wymaganiami obowiązujących norm, z wykorzystaniem laboratoryjnej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz odczynników chemicznych - w laboratoriach zakładowych oraz laboratoriach hurtowni handlowych, państwowej inspekcji handlowej czy stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Główne zadania:
pobieranie do badań reprezentatywnych próbek produktów, ich zabezpieczanie, znakowanie; przygotowywanie próbek laboratoryjnych;
przygotowywanie szkła, sprzętu i aparatury laboratoryjnej, sporządzanie roztworów mianowanych i innych odczynników oraz pożywek;
badanie prawidłowości opakowania i oznakowania produktów, stanu opakowań bezpośrednich i pośrednich oraz badanie napełnienia opakowań;
przeprowadzanie badań organoleptycznych produktów - określanie wyglądu, barwy, smaku, zapachu, konsystencji itp.;
wykonywanie badań fizykochemicznych - oznaczanie zawartości różnych składników produktów, wykrywanie i oznaczanie konserwantów oraz zafałszowań produktów;
przeprowadzanie badań mikrobiologicznych - oznaczanie obecności i liczby różnych drobnoustrojów, w tym drobnoustrojów chorobotwórczych, badanie szczelności opakowań produktów hermetycznie zamkniętych oraz badanie trwałości tych produktów metodą termostatową;
opracowywanie i rejestrowanie wyników badań, określanie zgodności jakości produktów z obowiązującymi normami, klasyfikowanie wyrobów wg klas jakości;
kontrolowanie warunków przechowywania (magazynowania) i transportu produktów spożywczych, np. czystości magazynów i środków transportowych, temperatury i wilgotności powietrza;
prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej, opracowywanie raportów, sporządzanie wniosków pokontrolnych itp.;
załatwianie spraw związanych z reklamacjami wyrobów;
konserwacja sprzętu i aparatury laboratoryjnej, zgłaszanie zapotrzebowania na odczynniki, szkło i sprzęt itp.

Zadania dodatkowe:
opracowywanie, we współpracy z działem technologicznym, technologii produkcji nowych, zmodyfikowanych artykułów spożywczych; kontrola jakości zaopatrzenia i zbytu oraz prowadzenie działu reklamacji jakościowych; uczestniczenie w opracowywaniu norm jakościowych dla artykułów spożywczych; opracowywanie materiałów reklamowych dotyczących jakości wyrobów na potrzeby działu marketingu i reklamy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności