aplikacja Matura google play app store

Konserwator zabytków architektury

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się przywracaniem stanu pierwotnego i zabezpieczaniem zabytków w zakresie ochrony dziedzictwa architektonicznego tj. przywróceniem walorów estetycznych i historycznych, przy jednoczesnym zapobieganiu dalszym zniszczeniom; prowadzi prace związane z ochroną zabytków; przeprowadza badania architektoniczne; wykonuje inwentaryzację konserwatorsko-architektoniczną zabytków architektury w celu określenia stanu ich zachowania i sposobu użytkowania; zajmuje się opracowywaniem wytycznych i opinii konserwatorskich, programów prac konserwatorskich w zakresie architektury, oraz dokumentacji technicznej; sprawuje nadzór konserwatorski, współdziała z urzędami konserwatorskimi, służbami nadzoru budowlanego i innymi instytucjami w celu ochrony zabytków architektury.

Główne zadania:
 • gromadzenie i analizowanie informacji historycznych o obiektach zabytkowych podlegających konserwacji;
 • przeprowadzanie oględzin obiektów w celu określenia stanu zachowania i zakresu zniszczeń pod kątem wykonania prac konserwatorskich i niezbędnych zabezpieczeń;
 • wykonywanie inwentaryzacji konserwatorsko-architektonicznej;
 • opracowywanie dokumentacji o zabytkach tj.: ich historii, dokonanych wcześniej pracach konserwatorskich, wykonanych renowacjach i zmianach w obiekcie;
 • sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej tj.: opisowej, fotograficznej, fotogrametrycznej, rysunkowej, filmowej, realizowanej metodami cyfrowymi itp.;
 • opracowywanie szczegółowego planu prac konserwatorskich, tj. sporządzanie harmonogramu, kosztorysu, wykonania prac;
 • opracowywanie programów prac konserwatorskich w zakresie architektury;
 • opracowywanie dokumentacji technicznej;
 • opracowywanie analiz dotyczących możliwości zastosowania różnych materiałów i produktów oraz metod konserwatorskich;
 • współpraca w procesie konserwatorskim z konserwatorami innych specjalności takich jak: konserwator metalu, kamienia, drewna, malarstwa itp. oraz ze specjalistami w dziedzinie np.: chemii, mikrobiologii itp.;
 • prowadzenie nadzoru konserwatorskiego przy remontach obiektów zabytkowych oraz koordynacja prac różnych specjalistów;
 • udział w programach naukowo-badawczych oraz współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność popularyzatorską.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie stałej kontroli nad realizacją prac konserwatorskich przy zabytkach znajdujących się w rejestrze zabytków lub w strefie ochrony konserwatorskiej; informowanie mediów o wydarzeniach związanych z restaurowanym obiektem.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności