aplikacja Matura google play app store

Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń

wybrane grupy: zawody ogólne

Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń wykonuje prace konserwacyjne, naprawy bieżące i monitoring stanu technicznego elementów budynków, instalacji wewnętrznych, urządzeń oraz infrastruktury zewnętrznej.
Konserwator budynku i stanu technicznego pomieszczeń jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest utrzymanie właściwego stanu technicznego budynków, instalacji wewnętrznych i infrastruktury zewnętrznej poprzez wykonywanie bieżącej kontroli oraz usuwania stwierdzonych lub zgłoszonych nieprawidłowości funkcjonalnych i technicznych. Rezultatem jego pracy jest estetyczny wygląd budynków oraz prawidłowo funkcjonujące wszystkie elementy budynków, instalacje wewnętrzne, urządzenia oraz infrastruktura techniczna ich otoczenia. Konserwator posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania zakresu prac konserwacyjnych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, ekonomicznej efektywności, przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska. Konserwator budynków i stanu technicznego pomieszczeń w zależności od posiadanej wiedzy, umiejętności, uprawnień i innych prawnie obowiązujących form potwierdzania kwalifikacji oraz stanowiska pracy, na jakim jest zatrudniony, realizuje tylko wybrane zadania zawodowe, nie może wykonywać prac związanych z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostały określone przez ustawę „Prawo budowlane”.

Główne zadania:
  • monitorowanie stanu technicznego, konserwowanie i naprawianie instalacji elektrycznej w budynku;
  • monitorowanie stanu technicznego, konserwowanie i naprawianie instalacji gazowych w budynku;
  • monitorowanie stanu technicznego, konserwowanie i naprawianie instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku;
  • monitorowanie stanu technicznego, konserwowanie i naprawianie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku;
  • monitorowanie stanu technicznego, konserwowanie i naprawianie instalacji grzewczej w budynku;
  • monitorowanie stanu technicznego, konserwowanie i naprawianie elementów budynku np.: dachu, elewacji, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów, otworów drzwiowych i okiennych;
  • konserwowanie i naprawianie terenów w otoczeniu budynku;
  • dokumentowanie zrealizowanych prac;
  • organizowanie miejsca pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.


Do podjęcia pracy w zawodzie konserwator budynków wymagane jest wykształcenie zasadnicze zawodowe w branży budowlanej. Jeżeli konserwator budynków w ramach zawodu zajmuje się konserwacją sieci elektrycznych, gazowych, grzewczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wówczas musi posiadać dodatkowo świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją tych sieci. Brak tych uprawnień uniemożliwia podjęcie pracy w zawodzie konserwatora budynku określonego zakresu. W przypadkach określonych przez zarządcę budynku wymagane są świadectwa kwalifikacyjne wydawane przez producentów obsługiwanych maszyn i urządzeń. Konserwator powinien stale podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez organizacje branżowe i ośrodki szkoleniowe.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności