aplikacja Matura google play app store

Kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi

wybrane grupy: zawody ogólne

Nadzoruje, kontroluje i planuje prace związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji; współtworzy i realizuje politykę personalną; nadzoruje prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; odpowiada za przygotowanie danych i dokumentów niezbędnych w naliczaniu płac; odpowiada za realizację procesów rekrutacji i szkoleń.

Główne zadania:
 • prowadzenie i nadzorowanie działań z zakresu polityki personalnej organizacji realizującej poszczególne elementy strategii personalnej;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej kosztów pracowniczych;
 • przygotowanie i realizowanie budżetu płac przez monitorowanie zmian wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, zmian wymiarów etatów itd.;
 • kierowanie administracją personalną, czuwanie nad prawidłowością prowadzenia dokumentów personalnych, przekazywanie pracownikom wszystkich informacji dotyczących ich zatrudnienia;
 • realizowanie procesów rekrutacji i selekcji pracowników, w tym planowanie rekrutacji, nadzorowanie wyboru kanałów, przyjmowanie do prac wybranych kandydatów, zapewnianie adaptacji społeczno-zawodowej nowozatrudnionych pracowników;
 • tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów motywacyjnych, w tym opracowywanie i dostosowywanie działań motywacyjnych do poszczególnych grup pracowników;
 • tworzenie planów szkoleń i planów rozwoju zawodowego pracowników organizacji w oparciu o potrzeby zgłaszane przez kierowników liniowych, ofertę rynkowa oraz uwzględniając strategie przedsiębiorstwa;
 • realizowanie zadań wynikających systemów oceny pracowników między innymi poprzez: projektowanie systemu ocen, przeprowadzanie ocen cyklicznych i nadzwyczajnych, formułowanie wniosków z przeprowadzonych ocen itp.;
 • współpracowanie z pozostałymi członkami kadry kierowniczej w zakresie realizacji polityki personalnej, planowania rekrutacji oraz planowania i realizacji budżetu płac;
 • sprawowanie nadzoru nad pracą podległego personelu działu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy; branie udziału w konferencjach branżowych i specjalistycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności