aplikacja Matura google play app store

Kierownik do spraw strategii i planowania

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za sporządzanie planów (np. produkcyjnych, sprzedażowych) oraz strategii w wybranych obszarach działalności danej organizacji; współpracuje z działem produkcji, sprzedaży, logistyki itp. w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i przekazywania sporządzonych planów.

Główne zadania:
 • prowadzenie i nadzorowaniem działań związanych z planowaniem oraz opracowywaniem strategii w poszczególnych obszarach działania organizacji np. produkcji lub sprzedaży (zgodnie ze standardami ISO (system zarządzania jakością), SIX Simga (metoda oparta na pozyskaniu jak największej liczby danych w celu wykorzystania ich do osiągnięcia maksymalnej jakości), itp.;
 • opracowywanie planów np. produkcji, sprzedaży oraz kontrolowanie ich realizacji przez analizowanie odpowiednich danych;
 • opracowywanie prognozy przepływów materiałów oraz kontrolowanie ich realizacji;
 • opracowywanie systemu raportów wewnętrznych umożliwiających gromadzenie danych niezbędnych do planowania i raportowania realizacji planów;
 • przygotowywanie danych raportowych dotyczących zapasów, produkcji w toku oraz stanów magazynowych itp.;
 • ocenianie ryzyk i ich wpływu na realizację strategii i planów;
 • opracowywanie korekt planów i strategii na podstawie uzyskanych danych i prognoz;
 • uczestniczenie w opracowywaniu budżetu firmy w zakresie przygotowywanych strategii i planów;
 • współpracowanie z innymi działami firmy w zakresie pozyskiwania danych oraz monitorowania i kontrolowania realizacji planów i strategii;
 • przygotowywania raportów i zestawień dotyczących realizowania planów;
 • zarządzanie działem strategii i planowania;
 • szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników działu strategii i planowania;
 • doskonalenie kompetencji własnych;
 • kontrolowanie realizacji zadań wykonywanych przez podległych pracowników, motywowanie i rozliczanie pracowników;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.


Zadania dodatkowe:
współpraca z urzędami i organizacjami (np. z urzędami celnymi i patentowymi itp.); opiniowanie i aktywne uczestnictwo w nowych projektach wdrażanych w firmie (np. dotyczących nowoczesnych systemów oceny wyrobów i usług); budowanie wizerunku firmy na zewnątrz; branie udziału w konferencjach i spotkaniach branżowych i specjalistycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności