aplikacja Matura google play app store

Inżynier górnik – wiertnictwo

Planuje, organizuje i nadzoruje prace wiertnicze, zgodnie z przepisami górniczymi i zasadami techniki górniczej, w celu wykrycia zalegających bogactw naturalnych oraz udostępnia złoża do eksploatacji metodą otworową.

Główne zadania:
- opracowywanie i nadzorowanie technologii wiercenia oraz prac pomocniczych, tj. przygotowania odpowiedniej płuczki, zamykania horyzontów wodnych, orurowania, cementowania rur okładzinowych itp.;
- opracowywanie planu robót przygotowawczych pod wiercenia;opracowywanie instrukcji do prac wiertniczych;
- nadzorowanie prac związanych z zabezpieczeniem otworu przed erupcją, zapobieganie wybuchom gazu, wypływom solanek i ropy;
- planowanie i nadzorowanie prac związanych z demontażem urządzeń wiertniczych, przygotowaniem sprzętu do transportu oraz przywracaniem terenu wierceń do pierwotnego stanu;
- sporządzanie norm pracy obowiązujących w wiertnictwie oraz kontrolowanie ich przestrzegania;
- nadzorowanie prawidłowej eksploatacji urządzeń i narzędzi wiertniczych;
- kontrolowanie przestrzegania postanowień przepisów prawa górniczego, geologicznego oraz planu ruchu;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska;
- kierowanie pracami ratunkowymi w otworach wiertniczych;
- kontrolowanie eksploatacji i likwidacji otworów wiertniczych;
- prowadzenie prac badawczych z zakresu technologii wiercenia oraz konstrukcji, technologii wytwarzania i eksploatacji urządzeń i narzędzi wiertniczych;
- organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników.

Zadania dodatkowe:
- nadzorowanie prac wiertniczych na potrzeby ochrony środowiska oraz budownictwa; - nadzorowanie prac przy budowie studni wierconych i kopanych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności