aplikacja Matura google play app store

Inżynier górnik – górnictwo podziemne

Planuje i opracowuje dokumentację techniczną eksploatacji złóż; organizuje i nadzoruje ruch zakładu górniczego i jego elementów składowych, w celu wydobycia węgla kamiennego ze złóż podziemnych, w sposób zapewniający maksymalną efektywność gospodarczą, przy równoczesnym zapewnieniu niezbędnego bezpieczeństwa i higieny pracy załogom zatrudnionym pod ziemią oraz ograniczeniu do minimum ujemnego wpływu eksploatacji górniczej na otoczenie, pod rygorem prawa górniczego i wszystkich wydanych na jego podstawie aktów prawnych, przepisów szczegółowych i unormowań.

Główne zadania:
- udostępnianie kolejnych części złoża w ramach wyznaczonego obszaru górniczego wyrobiskami kamiennymi (szyby, przekopy);nadzorowanie rozcinki pokładów chodnikami węglowymi i kamienno-węglowymi;
- kierowanie robotami eksploatacyjnymi, z zastosowaniem właściwych systemów eksploatacji, sposobu urabiania i ładowania urobku (mechanizacja pełna lub częściowa);
- nadzorowanie robót strzałowych i gospodarki środkami strzałowymi;
- nadzorowanie obudowy wyrobisk eksploatacyjnych (obudowa zmechanizowana, indywidualna stalowa lub drewniana);
- nadzorowanie likwidacji wybranych przestrzeni, tj. wykonywania zawału, podsadzki hydraulicznej lub suchej;
- organizowanie transportu urobku, materiałów i urządzeń;
- rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń naturalnych, tj. wdarcia się wód, wydzielania się metanu i dwutlenku węgla, wzmożonego ciśnienia górotworu, tąpań, wyrzutów gazów i skał, skłonności pyłu węglowego do wybuchu, skłonności węgla do samozapłonu i pożarów podziemnych;
- kierowanie robotami przy instalowaniu urządzeń wentylacji, klimatyzacji, przy odmetanowaniu złóż;
- kierowanie ratownictwem górniczym; nadzorowanie przestrzegania przepisów górniczych, geologicznych, ochrony środowiska, bhp i ppoż.;
- prowadzenie prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych z dziedziny technologii i techniki górniczej oraz zagrożeń naturalnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności