aplikacja Matura google play app store

Inżynier górnik – górnictwo otworowe

Planuje, organizuje i nadzoruje eksploatację otworami wiertniczymi kopalin ciekłych i gazowych, zgodnie z przepisami górniczymi, geologicznymi i zasadami techniki oraz zaopatruje odbiorców w te kopaliny, z zachowaniem określonych norm jakościowych.

Główne zadania:
- planowanie, organizowanie i nadzorowanie prac związanych z wierceniem otworów poszukiwawczych i eksploatacyjnych, ich dowiercaniem i oddawaniem do eksploatacji oraz rekonstrukcją odwiertów i ich prawidłową likwidacją;
- organizowanie procesów produkcyjnych i zarządzanie zakładem górniczym;
- nadzorowanie wykonywania okresowych i ciągłych pomiarów parametrów złożowych i pomiarów ilościowo-jakościowych w odwiertach eksploatacyjnych (pomiar ciśnień, temperatury, przepływu płynów złożowych itp.);
- projektowanie optymalnych warunków eksploatacji kopalin na podstawie parametrów złożowych;
- planowanie i nadzorowanie prawidłowej eksploatacji urządzeń wydobywczych;
- planowanie i nadzorowanie pracy gazoliniarni oraz intensyfikacji wydobycia (np. zabiegi kwasowania, szczelinowania, wygrzewania, nawadniania, odbudowy ciśnień złożowych);
- nadzorowanie przestrzegania przepisów górniczych, geologicznych, ochrony środowiska, bhp i ppoż.;
- kierowanie pracami ratunkowymi w otworach wiertniczych;
- sporządzanie instrukcji pracy dla poszczególnych stanowisk pracy;
- sporządzanie planów zagospodarowywania nowych złóż;
- kontrolowanie prawidłowości dokumentacji dotyczących prac wydobywczych;
- prowadzenie prac badawczych z zakresu poszukiwania i eksploatacji kopalin, konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn i urządzeń wydobywczych oraz pomocniczych, na potrzeby górnictwa ropy naftowej, gazu i surowców płynnych;
- organizowanie i kontrolowanie pracy podległych zespołów;kierowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń pracowników.

Zadania dodatkowe:
nadzorowanie prac wiertniczych na rzecz ochrony środowiska oraz budownictwa.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności