aplikacja Matura google play app store

Inżynier górnik – górnictwo odkrywkowe

Planuje i opracowuje dokumentację techniczną eksploatacji złóż; organizuje i nadzoruje ruch zakładu górniczego i jego elementów składowych, w celu wydobycia węgla brunatnego metodą urabiania zmechanizowanego, w sposób zapewniający maksymalną efektywność gospodarczą oraz jak najmniejsze straty zasobów, a także ograniczenie do minimum ujemnego wpływu eksploatacji górniczej na otoczenie, pod rygorem prawa górniczego i wszystkich wydanych na jego podstawie aktów prawnych, przepisów szczegółowych i unormowań.

Główne zadania:
- udostępnianie planowe złóż metodą wkopów;
- nadzorowanie zdejmowania i zwałowania nadkładu;
- kierowanie pracami przy kształtowaniu struktur odkrywek i formowaniu frontów wydobywczych;
- kierowanie pracami związanymi z odwadnianiem odkrywek;
- kierowanie wykonywaniem wyrobisk badawczych i odwadniających w złożach;
- kierowanie robotami eksploatacyjnymi, z zastosowaniem górniczych systemów eksploatacyjnych i osprzętowienia dostosowanego do wielkości odkrywki i jej projektowanej zdolności produkcyjnej;
- kierowanie budową i eksploatacją układów technologicznych KTZ (koparka, taśmociąg, zwałowarka);
- nadzorowanie prac związanych z likwidacją zwałowisk nadkładu przez stopniowe jego zawracanie do wyrobiska poeksploatacyjnego;
- kierowanie rekultywacją terenów poeksploatacyjnych i przywracaniem im przydatności gospodarczej;
- nadzorowanie prac związanych z zapewnieniem stabilności skarp i poziomów wydobywczych;
- nadzorowanie prac przy odwadnianiu złoża przez planowe tworzenie i utrzymywanie leja depresyjnego na czas trwania odkrywki;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów górniczych, geologicznych, ochrony środowiska, bhp i ppoż.;
- prowadzenie prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, zmierzających do zwiększenia technicznej i ekonomicznej efektywności eksploatacji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności