aplikacja Matura google play app store

Informatyk medyczny

Informatyk medyczny rozpoznaje informatyczne potrzeby jednostek ochrony zdrowia, proponuje rozwiązania dla zdiagnozowanych potrzeb oraz odpowiada za administrowanie i utrzymanie specjalistycznych systemów medycznych.

Informatyk medyczny analizuje wymagania jednostki ochrony zdrowia w zakresie wyposażenia w specjalistyczne systemy medyczne (sprzęt i oprogramowanie), wyszukuje rozwiązania dla zdiagnozowanych potrzeb, współuczestniczy w formułowaniu wymagań dla sprzętu i oprogramowania medycznego.

Informatyk medyczny integruje specjalistyczne systemy medyczne z systemami informatycznymi funkcjonującymi w jednostce ochrony zdrowia, administruje i odpowiada za ciągłość działania specjalistycznych systemów medycznych wykorzystywanych w jednostkach ochrony zdrowia. W tym zakresie informatyk medyczny często współpracuje z producentami i dostawcami specjalistycznego sprzętu i oprogramowania oraz rekomendowanymi przez nich serwisami.

Informatyk medyczny uczestniczy w zespołach koordynujących projekty inwestycyjne dostawy systemów informatycznych do jednostek ochrony zdrowia, sprawując nadzór nad wdrożeniem systemów i ich zgodnością z określoną specyfikacją techniczną i funkcjonalną. Z tego powodu oprócz specjalistycznej wiedzy informatycznej powinien znać również specyfikę funkcjonowania placówek medycznych.

W zależności od stanowiska pracy, na którym zatrudniony jest informatyk medyczny oraz specyfiki poszczególnych miejsc pracy może również realizować zadania zawodowe związane z administrowaniem bazami danych, gdzie gromadzone są informacje na temat „części białej” – np.: rozliczeń z NFZ, diagnostyki obrazowej, obsługi izby przyjęć, aptek, oddziałów, bloków operacyjnych, laboratoriów itp., „części szarej” – administracyjnej szpitalnego systemu informacyjnego, nadzorowaniem działania sieci informatycznych w jednostce, serwisowaniem sprzętu komputerowego u końcowych użytkowników.

Główne zadania:
  • nadzorowanie i kontrolowanie pracy specjalistycznych systemów medycznych;
  • integrowanie specjalistycznych systemów medycznych z funkcjonującymi w jednostce ochrony zdrowia z ogólnymi systemami informatycznymi;
  • prowadzenie dokumentacji technicznej i serwisowej administrowanych systemów informatycznych;
  • analizowanie wymagań jednostki ochrony zdrowia w zakresie wyposażenia w specjalistyczne systemy medyczne;
  • definiowanie parametrów technicznych i wymagań funkcjonalnych specjalistycznych systemów medycznych;
  • szkolenie użytkowników z zakresu obsługi systemu informatycznego;
  • konfigurowanie, administrowanie i nadzorowanie pracy urządzeń sieciowych współpracujących ze specjalistycznymi systemami medycznymi;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska.


Do pracy w zawodzie informatyka medycznego preferowane jest wykształcenie wyższe pierwszego stopnia o kierunku informatycznym lub pokrewnym. Do wykonywania zawodu nie są wymagane dodatkowe uprawnienia, jednak w zależności od zajmowanego stanowiska pracy mogą być wymagane certyfikaty lub uprawnienia z zakresu administrowania środowiskiem serwerowym; bazami danych; konfiguracji, eksploatacji, obsługi sprzętu komputerowego i specjalistycznych systemów medycznych. Jeżeli informatyk medyczny pracuje na stanowisku, w ramach którego posiada dostęp do danych osobowych, musi znać instrukcję systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe i politykę bezpieczeństwa w tym zakresie. Powinien również mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. W przypadku pracy z systemami informatycznymi przetwarzającymi informacje niejawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie informacji niejawnych informatyk medyczny, musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez właściwy organ lub pisemne upoważnienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. W zawodzie tym wskazana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej urządzeń informatycznych i oprogramowania. W przypadku niektórych miejsc pracy i stanowisk wymagane jest prawo jazdy kat. B.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności