aplikacja Matura google play app store

Kierownik kancelarii prawnej

wybrane grupy: zawody ogólne

Zarządza i koordynuje pracę kancelarii prawnej; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię kancelarii prawnej; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów; zarządza pracownikami kancelarii.

Główne zadania:
 • opracowywanie strategicznych i operacyjnych planów działania dla kancelarii prawnej w krótkiej i długiej perspektywie oraz nadzorowanie ich realizacji;
 • tworzenie i nadzorowanie realizacji biznesplanów dotyczących realizacji usług prawniczych dla klientów kancelarii;
 • określanie zadań dla poszczególnych pracowników kancelarii prawnej, nadzorowanie ich realizacji oraz kontrolowanie efektów;
 • uczestniczenie w opracowaniu ofert z zakresu obsługi prawnej lub prowadzenia spraw dla klientów;
 • pozyskiwanie klientów i utrzymywanie z nimi kontaktów;
 • opracowywanie i wdrażanie standardów kontroli jakości pracy w kancelarii prawnej;
 • organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań związanych z reprezentowaniem klientów przed sądami i organami administracji, w transakcjach gospodarczych, negocjacjach itp.;
 • rekrutowanie pracowników zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju kancelarii oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi (na przykład aktualny wpis na liście adwokatów lub radców prawnych);
 • nadzorowanie pracy podległego personelu, w szczególności podległych prawników, radców prawnych i adwokatów oraz zapewnianie wsparcia merytorycznego podległym pracownikom;
 • motywowanie pracowników, kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy;
 • zapewnianie pracownikom szkoleń oraz nadzorowanie ich rozwoju zawodowego;
 • kontrolowanie ustanawiania przez adwokatów zastępstw prawnych wymaganych przez ustawę o adwokaturze;
 • zgłaszanie wszelkich zmian w kancelarii do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Izbę Radców Prawnych, sądy oraz inne właściwe organy władzy państwowej;
 • zarządzanie zasobami i kosztami kancelarii oraz kontrolowanie jej wyników finansowych;
 • negocjowanie i zawieranie umów obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
 • reprezentowanie kancelarii prawnej w kontaktach zewnętrznych;
 • budowanie pozytywnego wizerunku kancelarii prawnej;
 • rozwijanie własnych kompetencji oraz aktualizacja wiedzy z zakresu przepisów prawa itp.;
 • przygotowywanie sprawozdań i prezentacji z działalności kancelarii na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej i zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
reprezentowaniem klientów przed sądami i organami administracji (w przypadku wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego; uczestniczenie w spotkaniach, seminariach, konferencjach i innych imprezach poświęconych zagadnieniom prawnym; koordynowanie działań związanych z prowadzeniem aplikacji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności